Odeljenje za finansije

Odeljenje za finansije obavlja poslove koji se odnose na: izradu stručnih uputstava koja sadrže smernice kao osnov za izradu finansijskih planova i tromesečnih kvota za izvršenje budžeta budžetskih korisnika; praćenje i bilansiranje sredstava neophodnih za isplatu plata, dodataka i naknada izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima gradske opštine; prađenje rada trezora, poslove kontrole, plaćanja i transfera sredstava sa konsolidovanog računa trezora; praćenje propisa iz oblasti finansijskog poslovanja i knjigovodstva; izradu elaborata, analiza, studija i programa, izradu periodičnih i završnih računa budžeta, konsolidovanog završnog računa budžeta gradske opštine i završnog računa direktnih budžetskih korisnika; usklađivanje dinamike priticanja, trošenja i plasiranja sredstava planiranja javnih nabavki; izradu periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta; praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade; izradu izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta; upravljanje gotovinskim sredstvima, plasmanom i finansijskim obavezama; upravljanje, evidentiranje i popis finansijske i nefinansijske imovine; finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja; pripremanje, kontrolu i izvršavanje zahteva za plaćanje; vođenje glavne knjige trezora, pomoćnih knjiga i evidencija; izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom; izradu obrasca za Registar zaposlenih; vršenje poslova likvidature i blagajne; vođenje poslovnih knjiga direktnih korisnika i indirektnog korisnika budžeta i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora; sastavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja: vršenje kontrole programa poslovanja i praćenje namenskog trošenja budžetskih sredstava; obračun plata zaposlenih, imenovanih, postavljenih i izabranih lica; vođenje evidencije, popunjavanja i dostavljanja obrazaca poreskih prijava za PDV; obradu zahteva za korišćenje prostorija gradske opštine; vođenje evidencije i praćenje uplata o datim kreditima prema zaključenim ugovorima o kreditima; davanje solidarne pomoći zaposlenima u Upravi gradske opštine u skladu sa aktima gradske opštine; obradu akata u vezi upućivanja izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u gradskoj opštini; obračun dnevnica za službeni put u zemlji i inostranstvu; vođenje evidencije korišćenja i izdavanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala; vođenje evidencije o izradi pečata i štambilja i zaduženju zaposlenih za čuvanje i upotrebu istih; obračun i isplatu naknada na osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o stručnom usavršavanju u svojstvu volontera i drugih ugovora; obračun i isplatu naknada odbornicima, članovima komisija i radnih tela; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Preuzmite obrasce ovog odeljenja OVDE

Kontakt telefon: 011/3226-022

elektronska pošta: bnikolic@starigrad.org.rs