Одељењe за буџет и финансије

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Одељење за буџет и финансије обавља послове који се односе на: планирање, припрему и спровођење буџета градске општине; израду нацрта и предлога одлуке о буџету и припрему измена и допуна одлуке о буџету током године; израду извештаја о остваривању јавних прихода и извршењу расхода на нивоу градске општине; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама; припрему предлога одлука и других аката о употреби средстава буџета, сталне и текуће буџетске резерве; праћење извршења финансијских планова и програма пословања буџетских корисника; извештавање по захтевима Града и Републике; припремање нацрта плана јавних инвестиција; вршење расподеле средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација; припремање предлога одлуке о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве; припремање захтева за отварање и затварање буџетских рачуна; разврставање средстава по основу донетих аката и закључених уговора кроз САП – ФМ – модул; обавља послове који се односе на израду стручних упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских планова и тромесечних квота за извршење буџета буџетских корисника; праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима градске општине; прађење рада трезора, послове контроле, плаћања и трансфера средстава са консолидованог рачуна трезора; праћење прописа из области финансијског пословања и књиговодства; израду периодичних и завршних рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна буџета градске општине и завршног рачуна директних буџетских корисника; усклађивање динамике притицања, трошења и пласирања средстава; планирањa јавних набавки; израду периодичних извештаја о извршењу буџета; праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде; израду извештаја о извршењу прихода и расхода буџета; управљање готовинским средствима, пласманом и финансијским обавезама; управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине; финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања; припремање, контролу и извршавање захтева за плаћање; вођење главне књиге трезора, помоћних књига и евиденција; извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом; израду обрасца за Регистар запослених; вршење послова ликвидатуре и благајне; вођење пословних књига директних корисника и индиректног корисника буџета и усклађивање са главном књигом трезора; састављање периодичних и годишњих финансијских извештаја; вршење контроле програма пословања и праћење наменског трошења буџетских средстава; обрачун плата запослених, именованих, постављених и изабраних лица; вођење евиденције, попуњавања и достављања образаца пореских пријава за ПДВ; обраду захтева за коришћење просторија градске општине; вођење евиденције и праћење уплата о датим кредитима према закљученим уговорима о кредитима; обавља послове који се односе на: прикупљање информација о потребама одељења и служби за добрима, услугама и радовима; припрему предлога Плана јавних набавки добара, услуга и радова и Плана набавки добара, услуга и радова на које се Закон не примењује за наредну годину; припрему измене и допуне Планова набавки; објављивање усвојених планова, измена и допуна на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине; припрему одлуке о покретању поступка, предлога решења о образовању комисије за спровођење поступака јавних набавки, припрему конкурсне документације за јавне набавке; објављивање позива за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине; припрему измена и допуна конкурсне документације и њено објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине; припрему обавештења о продужетку рока за доставу понуда и његово објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине; припрему предлога о додели уговора о јавној набавци и прихватању понуда; објављивање одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине; припрему уговора и достављања истих на потписивање; припрему обавештења о закљученом уговору и његовом објављивању на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине; вођење евиденције о закљученим уговорима о јавним набавкама у отвореним поступцима, преговарачким поступцима и поступцима мале вредности, збирним подацима о исходима јавних набавки, евиденцији о обустављеним и поништеним поступцима и извршењу Плана јавних набавки; тромесечно достављање извештаја Управи за јавне набавке; обављање послова предвиђених ММ модулом програма САП (уношење закључених уговора, израдa налога за требовање материјала и основних средстава); обрада уговора о кредитима; давање солидарне помоћи запосленима у Управи градске општине у складу са актима градске општине; обраду аката у вези упућивања изабраних, именованих, постављених и запослених лица у градској општини; обрачун дневница за службени пут у земљи и иностранству; вођење евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала; вођење евиденције о изради печата и штамбиља и задужењу запослених за чување и употребу истих; обрачун и исплату накнада на основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о стручном усавршавању у својству волонтера и других уговора; обрачун и исплату накнада одборницима, члановима комисија и радних тела; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

У Одељењу за буџет и финансије образују се уже унутрашње организационе јединице, и то:

  1. Одсек за буџет,
  2. Одсек за финансије,
  3. Одсек за јавне набавке

 

Контакт телефон: 011/ 3225-515

Електронска пошта:: budzet@starigrad.org.rs

Преузмите обрасце Одељења овде