Управа Градске општине Стари град

Управа градске општине образује се као јединствен орган за обављање послова градске општине утврђених законом, Статутом града Београда и Статутом Градске општине Стари град, као и законом поверених послова државне управе.
У поступку пред Управом Градске општине када се решава о правима, обавезама и инересима грађана и правних лица, односно предузимају управне радње, примењују се прописи о управном поступку.
Управа градске општине дужна је да свим физичким и правним лицима омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса и одговорна је за квалитетно и ефикасно вршење послова из делокруга изворних и поверених надлежности и дужна је да странкама омогући брзо и делотворно остваривање права, обавеза и правних интереса.
У оквиру Управе градске општине, као јединственог органа, образују се унутрашње организационе јединице и одређује се њихов делокруг рада, у складу са Статутом града Београда и Статутом Градске општине.
Управом Градске општине, као јединственим органом, руководи начелник Управе градске општине, њега поставља Веће градске општине, на основу јавног конкурса, на период од пет година.
Начелник Управе распоређује руководиоце организационих јединица у Управи градске општине; обједињује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе градске општине и исти доставља Већу градске општине на усвајање; решава сукобе надлежности између унутрашњих организационих јединица; решава о изузећу службеног лица у Управи градске општине; доноси и потписује акта донета у управном поступку и одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Управи градске општине; утврђује распоред радног времена у Управи градске општине, уз сагласност Већа градске општине и обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом, другим актима Скупштине градске општине и по овлашћењу Већа градске општине и председника Градске општине.

Владимир Баћовић, НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године. Правосудни испит положио је 2002, а јавнобележнички испит 2014. године. До полагања правосудног испита, радно искуство стекао је у адвокатској канцеларији Жугић. Од октобра 2002. до марта 2005. године радио је у Служби за правне, кадровске и опште послове Делта банке, а потом и Фолкс банке, на више одговорних позиција у вези са правним пословима. Од децембра 2013. до јула 2014. године био је вршилац дужности генералног директора ЈКП „Инфостан“. У августу 2014. године именован је за јавног бележника за подручје Другог основног суда у Београду, Градска општина Раковица.

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 

 

 

Наташа Гавриловић, ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Дипломирала је на Правном факултету у Београду 2013. године и стекла звање мастер дипломирани правник а 2020. године је положила државни стручни испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе. Радно искуство стицала је у адвокатској канцеларији адвоката Ане Мрваљевић и пружањем бесплатне правне помоћи на ,,правној клиници“ за породично право. Од новембра 2016. године до октобра 2020. године радила је у Kабинету министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, на одговорној позицији, на пословима координације институција и невладиних организација из области демографије и популационе политике. У периоду од 2014. године до 2016. године радила је као млађи саветник, на правним пословима аналитичара у области ванредних ситуација, у Кабинету министра без потрфеља задуженог за ванредне ситуације . Од 2013. године до 2014. године радила је у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на правним пословима у кадровској служби. Потом 2017/18/19/20 била је члан Комисије за Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфанансирање мера популационе политике у јединица локалне самоуправе као и члан Комисија за Јавне набавке.

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

контакт телефони: 011/ 3221-114 и 3227-016

 

ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: