Odeljenje za društvene delatnosti i projekte razvoja

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE RAZVOJA

Odeljenje za društvene delatnosti i projekte razvoja obavlja poslove vezane za sprovođenje i realizaciju posebnih programa u oblasti društvenih delatnosti, a koji se odnose na saradnju sa ustanovama i udruženjima građana u delatnostima od interesa za gradsku opštinu; vođenje evidencije i obaveštavanje predškolske ustanove, odnosno osnovne škole koja ostvaruje pripremni predškolski program o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa; vođenje evidencije i obaveštavanje škole i roditelja, odnosno druge zakonske zastupnike o deci koja treba da se upišu u prvi razred osnovne škole; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom prati stanje, utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; organizovanje poslova koji se odnose na: prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4km od sedišta škole; prevoz dece i učenika kada učenici pohađaju školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave ako je škola koju pohađaju najbliža mestu prebivališta učenika; sprovođenje strategije i akcionog plana politike za mlade; poslove izdavanja uverenja iz oblasti privatnog preduzetništva na osnovu evidencije iz registra radnji; izdavanje uverenja za učeničke i studentske kredite i stipendije, smeštaj u domove i umanjenje školarine; poverene poslove u oblasti boračko invalidske zaštite; poverene poslove u ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica; praćenje i pripremu saglasnosti na cenovnik usluga korisnika budžetskih sredstava i iz nadležnosti gradske opštine; učestvovanje u pripremi programa i sprovođenju projekata razvoja gradske opštine i unapređenju opšteg okvira za privređivanje u gradskoj opštini, u skladu sa aktima Grada; pripremu strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima Grada; prevoz učenika na  republička i međunarodna takmičenja; pripremu predloga programa razvoja sporta na nivou gradske opštine u skladu sa programom razvoja sporta na nivou Grada i donosi druga akta u oblasti finansiranja sporta i raspisivanja konkursa u vezi finansiranja posebnih programa u oblasti sporta; vodi postupak i donosi rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodične invalidnine, stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; obavlja stručne poslove u vezi sa statusom izbeglih, prognanih i raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice Republike Srbije; prati i predlaže mere za podsticanje i razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području; obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za gradsku opštinu, u cilju zadovoljavanja potreba građana/građanki u oblasti sporta na području gradske opštine i predlaže nacrt programa razvoja sporta; organizuje i utvrđuje program rada na poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata; prati stanje u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, unapređenja međunarodne saradnje i saradnje sa udruženjima kao i realizaciju utvrđenih politika u toj oblasti i predlaže podsticajne mere za njihovo unapređenje; priprema analize, informacije i izveštaje; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama, nadležnim ustanovama i institucijama na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou u cilju usaglašavanja mera za brži ekonomski razvoj gradske opštine, kao i poslovnim udruženjima i udruženjima građana; koordinira poslove vezane za planiranje, pripremu i realizaciju razvojnih projekata; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

U Odeljenju za društvene delatnosti i projekte razvoja obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice, i to:

  1. Odsek za društvene delatnosti,
  2. Odsek za poslove boračko-invalidske zaštite i povereništva za izbeglice,
  3. Odsek za projekte

 

Kontakt telefoni: 011/ 3300-678

Elektronska pošta: drustvenedelatnosti@starigrad.org.rs

 

Preuzmite obrasce Odeljenja ovde