„STAROGRADSKA FONDACIJA“: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UČENICIMA/AMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju „Starogradske fondacije“ (broj 020-4-15/17 od 16.03.2017.), člana 16. Statuta „Starogradske fondacije“ UO br. 1 od 11.05.2017. godine, a u vezi sa odredbom člana 11. Pravilnika o načinu prikupljanja sredstava i načinu korišćenja sredstava „Starogradske fondacije“ UO br. 2-4 od 16.05.2017 godine, članom 2. Plana dodele i korišćenja sredstava “Starogradske fondacije, Upravni odbor “Starogradske fondacije”, a na osnovu Odluke Upravnog odbora „Starogradske fondacije“ o pokretanju postupka za dodelu sredstava učenicima/ama osnovnih i srednjih škola za potrebe učešća na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti kulture, umetnosti, sporta, obrazovanja, nauke i drugih društvenih i prirodnih oblasti UO br. 36-1 od 19.02.2018. godine, Direktor „Starogradske fondacije“ dana 20.02.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava na Konkurs za dodelu sredstava učenicima/ama osnovnih i srednjih škola, koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Stari grad a za potrebe učešća na domaćim i međunarodnim takmičenjima u oblasti kulture, umetnosti, sporta, obrazovanja, nauke i drugih društvenih i prirodnih oblasti

„Starogradska fondacija“ je osnovana sa ciljem da svoje aktivnosti usmerava na: jačanje brige o deci i mladima, pomoć samohranim roditeljima, pružanje pomoći starima, unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, promovisanje i popularizaciju kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja, promovisanje i zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine, zaštitu životinja, kao i na druge oblasti u kojima se ostvaruju opštekorisni ciljevi.

Upravni odbor „Starogradske fondacije“ je na sednici održanoj dana 19.02.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka za dodelu sredstava učenicima/ama osnovnih i srednjih škola za potrebe učešća na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti kulture, umetnosti, sporta, obrazovanja, nauke i drugih društvenih i prirodnih oblasti UO br. 36-1.

Dodela sredstava se vrši u cilju promovisanja i popularizacije kulture, umetnosti, sporta, obrazovanja, nauke i drugih društvenih i prirodnih oblasti, u cilju jačanja brige o deci i mladima, kao i u cilju pružanja pomoći licima čijim se aktivnostima ostvaruju opštekorisni ciljevi.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje iznosi 200.000,00 dinara. Iznos koji se dodeljuje pojedinom licu ne može biti veći od 80.000,00 dinara.

Kriterijum za izbor lica kojem se dodeljuju sredstva je učešće na domaćim i međunarodnim takmičenjima u oblasti kulture, umetnosti, sporta, obrazovanja, nauke i drugih društvenih i prirodnih oblasti.

Rangiranje podnosioca prijava će se vršiti po redosledu prijema prijava, a da konačnog utroška sredstava. Ukoliko su dve prijave podnete istovremeno, a nema dovoljno sredstava za dodelu prednost će imati onaj podnosilac prijave koji učestvuje na takmičenju višeg ranga, a ukoliko podnosioci prijava učestvuju na takmičenjima istog ranga preostali iznos sredstava će se raspodeliti na jednake delove.

Prijave na konkurs se mogu vršiti počev od 20.02.2019. godine, kao dana objavljivanja konkursa na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, i mogu se podnositi u toku cele kalendarske 2019. godine, a do utroška sredstava, odnosno objavljivanja obaveštenja „Starogradske fondacije“ da opredeljena sredstva za potrebe ovog konkursa utrošena.

Rok za donošenje odluke o dodeli sredstava je mesec dana od dana prijema prijave na konkrus.

Sa dobitnicima sredstava zaključivaće se ugovori o dodeli sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo učenici/e osnovnih i srednjih škola čije je prebivalište na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Prijave učesnika u postupku treba da sadrže sledeće podatke, uz dostavljanje dokaza za iste:

– ime i prezime, adresu stanovanja, fotokopiju lične karte (ukoliko je podnosilac prijave punoletno lice), fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika maloletnog lica (ukoliko je podnosilac prijave zakonski zastupnik maloletnog lica), dokaz o učestvovanju na takmičenju ili manifestaciji u oblasti kulture, umetnosti, sporta, obrazovanja, nauke i drugih društvenih i prirodnih oblasti, dokaz o iznosu troškova nepohodnih za učestvovanje na takmičenju, zahtev u slobodnoj formi (molba).

Prijave na Konkurs, podnosi se preko Pisarnice Uprave Gradske opštine Stari grad, sa naznakom:

„STAROGRADSKA FONDACIJA“

„za Komisiju za sprovođenje Konkursa“

Beograd, Makedonska broj 42,

u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARATI“, i podacima o učesniku konkursa popunjenim na poleđini koverte.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3300-606 ili putem e-maila fondacija@starigrad.org.rs