ADMINISTRATIVNA KOMISIJA

Administrativna komisija predlaže predsednika i članove radnih tela Skupštine Gradske opštine Stari grad, donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima odbornika, odnosno u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti odbornika i pravima po osnovu rada izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Skupštini Gradske opštine, predlaže izbor, imenovanje i određivanje članova organa i predstavnika Skupštine Gradske opštine u određenim organima, ukoliko nije predviđeno da ih neki drugi organ predlaže, vrši potvrđivanje mandata novoizabranim odbornicima po postupku predviđenim Odlukom o organizaciji i radu organa opštine za rad komisije za potvrđivanje mandata i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa odlukama Skupštine.

Predsednica komisije: Snežana Radošević, iz reda odbornika

Članovi:

  1. Mirjana Perović, iz reda odbornika
  2. Marija Jončić
  3. Bojana Mitrović, iz reda odbornika
  4. Emilijan Gerasimovski, iz reda odbornika
  5. Ljubica Pešić
  6. Nikola Rodić, iz reda odbornika

Stručne poslove za potrebe radnog tela obavlja Odeljenje za skupštinske poslove i poslove veća i predsenika Uprave gradske opštine.