Скупштина Градске општине Стари град

 

Скупштина Градске општине је представнички орган који врши основне функције локалне власти, сходно Закону о локалној самоуправи, Статуту града Београда и Статуту Градске општине Стари град.

Скупштину Градске општине Стари град чини 56 одборника који се бирају по пропорционалном систему. Органи Градске општине Стари град су Скупштина Градске општине, председник Градске општине и Веће Градске општине. Скупштина има и свог секретара кога, на предлог председника, бирају одборници.

Скупштина Градске оппштине Стари град има надлежности доноси буџет и завршни рачун, одлучује о изградњи, одржавању и коришћењу улица и других јавних објеката од значаја за Градску општину, у складу са Статутом града, које се односе на давање мишљења на урбанистичке планове који се доносе за њену територију, утврђује предлог одлуке о самодоприносу, расписује референдум Градске општине и референдум на делу територије Градске општине, и изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи. Скупштина образује органе Градске општине, организације и службе, уређује њихову организацију и рад, оснива предузећа, именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, поставља и разрешава директора и даје сагласност на одредбе Статута предузећа чији је оснивач.

Скупштина бира и разрешава председника Градске општине и председника и чланове радних тела, а на предлог председника Градске општине, бира и разрешава чланове Већа и даје сагласност за именовање и разрешење заменика председника Градске општине.

Такође, на предлог председника Градске општине, Скупштина поставља и разрешава секретара Скупштине Градске општине, начелника и заменика начелника Управе Градске општине.

Надлежности Скупштине Градске општине су и: доношење акта о платама, накнадама и другим примањима одборника, изабраних и постављених лица, одлучивање о додељивању награда и других јавних признања, као и одлучивање о приступању у чланство организација градова и општина у земљи и иностранству. Скупштина доноси пословник о свом раду, нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је општина корисник (стамбени и пословни простор), одлучује о јавном задуживању општине и о облицима и начину остваривања међуопштинске и међународне сарадње.

Одлуке Скупштине Градске општине Стари град