RASPISANI JAVNI POZIVI ZA REKONSTRUKCIJU BAZENA SRPC “MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ”

Gradska opština Stari grad raspisala je otvorene postupke javnih nabavki velike vrednosti, za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji otvorenih bazena i nabavku i montažu opreme i bazenske tehnike za otvorene i zatvoreni bazen JP SRPC “Milan Gale Muškatirović”, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br.39/02, 43/02 i 55/04).
Javni pozivi za prikupljanje ponuda, broj II, 404 2 R 5 08 i II, 404 2 D 3 08, sa uslovima za ponuđače objavljeni su u Službenom glasniku Republike Srbije broj 4.
Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju imaju svi zainteresovani ponuđači besplatno a konkursna dokumentacija se može preuzeti u Gradskoj opštini Stari grad, u Službi za finansijske i zajedničke poslove, Beograd, Makedonska 42/II, kancelarija 40, svakog radnog dana od 9-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva uz dokaz o uplati 3.000,00 dinara (po konkursnoj dokumentaciji), bespovratno, na tekući račun 840-742351843-94, sa pozivom na broj 97 44-018 – prihodi opštinskih organa uprave, svrha: naknada troškova pripreme konkursne dokumentacije.
Kako se radi o velikom investicionom ulaganju opštine Stari grad u objekat od društvenog značaja i kako bi se radovi na rekonstrukciji bazena SRPC obavili stručno i profesionalno, učesnici konkursa moraće da zadovolje stroge uslove javnog poziva.
Po prijemu ponuda Komisija za javne nabavke obaviće javno otvaranje ponuda, u prostorijama Opštine, o ćemu će biti blagovremeno obavešteni svi zaiteresovani. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.