RANG LISTA PRIJAVLJENIH UČESNIKA IZ OBLASTI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

Komisija za sprovođenje konkursa

I 02 Broj: 06-38/18-8.6.2018.godine

Beograd, Makedonska 42

Komisija za sprovođenje konkursa obrazovana Zaključkom Predsednika Gradske opštine Stari grad u Beogradu, I-02, Broj 020-1-125/18 od 28.5.2018. godine, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, po konkursu raspisanom 28.5.2018. godine, dana 8.6.2018. godine, utvrdila je

RANG LISTU

1. UTVRĐUJE SE Rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Stari grad budžetskim korisnicima iz oblasti unapređenja bezbednosti SAOBRAĆAJA u 2018.godini, koji ispunjavaju uslove konkursa:

R. broj Ime/naziv podnosioca prijave Projekat koji je predmet konkurisanja Broj bodova po kriterijumima Ukupan broj bodova Visina traženih sredstava
1 2 3 4 5
1 Inovativni centar Beograda Unapređenje bezbednosti ugroženih učesnika u saobraćaju „Bezbedni Stari grad“ 20 13 10 10 20 73 720.000,00 din
2 Centar za istraživanje, edukaciju i marketing Osnovci u saobraćaju 20 10 10 10 20 70 600.000,00 din
3 Bezbedonosno obrazovni centar Program saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u cilju unapređenja znanja, veština i navika za bezbedno učestvovanje u saobraćaju 20 15 10 10 20 75 675.000,00 din

2. ODOBRAVA SE finansijska podrška budžetskim korisnicima iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja u 2018. godini, u sledećim iznosima, sledećim korisnicima sa utvrđene rang liste:

Redni broj Naziv izabranog korisnika i adresa Projekat koji je predmet konkurisanja Visina odobrenih sredstava
1 Bezbedonosno obrazovni centar Program saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u cilju unapređenja znanja, veština i navika za bezbedno učestvovanje u saobraćaju 600.000,00 din
2 Inovativni centar Beograda Unapređenje bezbednosti ugroženih učesnika u saobraćaju „Bezbedni Stari grad“ 600.000,00 din
3 Centar za istraživanje, edukaciju i marketing Osnovci u saobraćaju 600.000,00 din

3. ODOBRENA SREDSTVA korisnicima iz stava 2. ovog rešenja, biće isplaćena na osnovu pojedinačnih rešenja predsednika gradske opštine, koja će biti doneta po konačnosti ove odluke.

4. Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor predsedniku gradske opštine u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste na sajtu gradske opštine. Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Andreja Milivojević