PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJI DANI”: OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE O KONAČNOJ LISTI PRIMLJENE DECE PO KONKURSU ZA 2023/2024. GODINU

PREDŠKOLSKA USTANOVA „D E Č J I    D A N I”

BEOGRAD, Gospodar Jevremova 18

Tel./faks: 26-31-825; 26-33-140

Računovodstvo: 26-28-479

e-mail:   uprava@pudecjidani.rsupis@pudecjidani.rs

Beograd 05. jun 2023.

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

 1. Roditelji dece koja su raspoređena po konkursu biće pozivani od strane rukovodilaca  vrtića u kom su njihova deca raspoređena, radi pokretanja procedure sklapanja Ugovora o boravku deteta.
 2. Roditelji donose svoje lične karte i očitanu zdravstvenu knjižicu deteta. 
 3. Na sastanku sa rukovodiocem roditelji će biti upoznati sa oblicima i načinom rada vrtića, sadržinom ugovora o boravku deteta i sa svojim pravima na regresiranje troškova vrtića.
 4. Roditelji potpisuju dva primerka ugovora o boravku, popunjavaju upisnicu sa podacima za oba roditelja (jmbg, telefon) i potpisuju obaveštenje o pravu na regresiranje. 
 5. Roditelji ugovore potpisuju isključivo u prisustvu rukovodilaca, kada se u ugovor upisuje i datum polaska deteta u vrtić.

Dete primljeno po konkursu, po pravilu, počinje da pohađa vrtić u septembru 2023.g, ukoliko ispunjava uzrasne uslove.

 1. Ukoliko ispunjavaju uslove za regresiranje troškova boravka deteta u vrtiću, povodom podnošenja zahteva za ostvarivanje ovog prava, roditelji treba da se obrate računovodstvu PU „Dečji dani“ u ul. G. Jevremovoj br. 18, II sprat, soba 8.

 Pravo na regresiranje troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi imaju:

 • treće i svako naredno dete u porodici,
 • dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć,
 • dete sa smetnjama u razvoju i dete sa invaliditetom,
 • dete bez roditeljskog staranja,
 • dete koje boravi u sigurnoj kući,
 • dete korisnika dečjeg dodatka

Roditelj je u obavezi da poštuje datum polaska deteta u vrtić utvrđen ugovorom, kao i sve stavke ugovora.

 RODITELJI KOJI SU NEZADOVOLJNI REZULTATIMA KONKURSA MOGU DA UPUTE PRIGOVOR UPISNOJ KOMISIJI PU „DEČJI DANI“ U PERIODU OD 05. DO 15. JUNA 2023. GODINE, I TO PUTEM  e-maila: upis@pudecjidani.rs.

UPISNA KOMISIJA ĆE RAZMOTRITI PRIGOVORE I PISMENO DOSTAVITI ODGOVOR  DO 23. JUNA 2023.g.

KOMISIJA ZA UPIS DECE U PU „DEČJI DANI“

ZA RADNU 2023/2024.

 PRILOZI – KONAČNE LISTE:

 1. KONAČNA LISTA – JASLE
 2. KONAČNA LISTA – VRTIĆ
 3. KONAČNA LISTA – PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM