PREDLOG RANG-LISTE POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“

Komisija za sprovođenje konkursa „Stari grad misli na zgrade“, na četvrtoj sednici održanoj dana 23.06.2021. godine, na osnovu člana 11. stav 1. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade („Službeni list grada Beograda“, broj 96/2017 i 101/2019) utvrdila je

PREDLOG RANG-LISTE POVODOM JAVNOG KONKURSA
„STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“.

Predlog rang-liste možete pronaći na sledećem linku.

Svaki učesnik na Konkursu može Komisiji uložiti prigovor, u zatvorenoj koverti na pisarnicu  Gradske opštine Stari grad ili preporučeno poštom sa povratnicom na adresu: Grad Beograd, Gradska opština Stari grad, 11 000 Beograd, ul. Makedonska br.42, u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja predloga rang-liste na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Komisija odlučuje po prigovorima učesnika na Konkursu u roku koji ne može biti duži od 5  (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Komisija će odbaciti prigovor na predlog rang-liste koji je neblagovremen ili izjavljen od neovlašćenog lica.

Komisija će odbiti prigovor na predlog rang-liste koji je neosnovan.

Komisija će usvojiti prigovor na predlog rang-liste koji je osnovan.

Odluke Komisije po prigovorima su konačne.

Komisija, nakon isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno roka za odlučivanje po prigovorima, utvrđuje konačnu rang-listu koju objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Na konkursu Gradske opštine Stari grad pod nazivom “Stari grad misli na zgrade” učestvovalo je više od 50% stambenih zajednica sa teritorije naše opštine.