OBAVEŠTENJE UPRAVE GO STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

Na osnovu člana člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( Sl. Glasnik RS , broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10 Uputstva o sprovođenju Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (Sl. Glasnik RS , broj 15/2012), Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština opština, skupštine gradova i grada Beograda za 06.05. 2012. godine (Sl. Glasnik RS , broj 19/2012), Uprava Gradske opštine Stari grad daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Stari grad i privremeno odseljeni iz stalnog mesta boravka / interno raseljena lica koja borave na području opštine Stari grad a prema evidenciji organa unutrašnjih poslova su prijavljeni sa tim statusom/, da mogu vršiti uvid u deo biračkog spisaka za područje opštine Stari grad i zahtevati upis, brisanje, izmenu i dopunu ili ispravku , svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 i 30 časova, do 20.04.2012. god. u 24 h, kada će se rešenjem birački spisak zaključiti.

Uvid u deo biračkog spiska za područje Gradske opštine Stari grad se može vršiti u:

      • prostorijama Gradske opštine Stari grad – šalter sala,
      • III spratu, kancelarija broj 47

Nakon donošenja Odluke o raspisivanju izbora, maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, mogu zahtevati upis u birački spisak.

Od proglašenja izborne liste do zaključenja biračkog spiska pravo na uvid, i na podnošenje zahteva za donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Posle zaključenja biračkog spiska Ministarstvo za ljudska i manjinska prava državnu upravu i lokalnu samoupravu RS vrši sve promene u biračkom spisku.

Zahtev za promenu u delu biračkog spisaka za područje opštine Stari grad (upis brisanje, izmenu i dopunu ili ispravku) građani mogu podnositi Ministarstvu ili opštinskoj upravi Gradske opštine Stari grad.

Građani mogu najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska podneti zahtev upravi gradske opštine na čijoj teritoriji imaju boravište, da se u birački spisak upiše podatak će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu, mogu, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, putem telefona , telefaksa ili elektronskom poštom, najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 15.4.2012. godine, upravama gradskih opština na teritoriji grada Beograda po mestu prebivališta, podneti zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u birački spisak.

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE