O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E
U VEZI PODNOŠENJA PRIJAVE PO ZAKONU O PRIJAVLJIVANJU I
EVIDENTIRANJU ODUZETE IMOVINE

1. Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine (“Sl.glasnik RS”, broj 45/05 – u daljem tekstu: Zakon), stupio je na snagu 08.01.2005. godine;

2. Podsećamo sve ranije vlasnike ili njihove naslednike ili pravne sledbenike kojima je imovina na teritoriji Republike Srbije oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i akata o nacionalizaciji, agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i drugih propisa donetih i primenjivanih posle 9. marata 1945. godine, da imaju zakonski rok do 30. juna 2006. godine za podnošenje prijave oduzete imovine (u daljem tekstu: Prijava);

3. Prijavu ne mogu podneti raniji vlasnici ili njihovi naslednici ili pravni sledbenici kojima je zakonom ili međunarodnim ugovorom, odnosno sporazumom utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu na teret inostrane države;

4. Prijavu popunjavaju fizička lica navedena u tački 3 ovog obaveštenja;

5. Prijava se podnosi Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija), u 2 (dva) primerka, neposredno ili poštom preporučeno, isključivo na Obrascu POI, koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, propisanom zakonom;

6. Dokumentaciju iz tačke 6 ovog obaveštenja čini:
1) Kopija akta o oduzimanju imovine ili drugi materijalni dokaz iz koga se vide podaci o oduzetoj imovini i osnovu oduzimanja;
2) Dokaz o svojstvu podnosioca prijave, ukoliko nije raniji vlasnik (rešenje o nasleđivanju, odnosno drugi dokaz o pravnom sledbeništvu sa ranijim vlasnikom ili dokaz o smrti lica čija je imovina oduzeta i dokaz o srodstvu sa tim licem);
3) Drugi akti i podaci za koje podnosilac prijave smatra da su od značaja za njegovu identifikaciji i identifikaciju oduzete imovine.

7. Sve informacije o obrascu POI mogu se dobiti putem telefona JP “Službeni list SCG”, koje je preuzelo organizaciju štampe i distribucije pomenutog obrasca: 011/3060-374 ili 011/3060-375;

8. Imajući u vidu podnošenje prijave oduzete imovine najkasnije do 30. juna 2006. godine, predstavlja uslov da se podnese zahtev za ostvarivanje prava na povraćaj oduzete imovine ili obeštećenja za tu imovinu u skladu sa posebnim zakonom, ko ne podnese prijavu u navedenom roku, gubi pravo na podnošenje takvog zahteva;

9. Adresa Direkcije je: Beograd, Gračanička broj 8.

Sve informacije se mogu dobiti radnim danom putem telefona: 011/3346-317 ili 011/3346-706.