SAVET ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE): JAVNI KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA „CENTAR ZA PODRŠKU PREDUZETNIŠTVU MLADIH“

SAVET ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE)  GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor korisnika projekta „
Centar za podršku preduzetništvu mladih

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat Centar za podršku preduzetništvu mladih ima za cilj da razvije i unapredi uslove kojima se podstiče preduzetništvo mladih i njihovo lično i profesionalno usavršavanje na GO Stari grad.

Realizacijom projektnih aktivnosti korisnici će imati priliku da stiču znanja i veštine potrebne za razvijanje poslovnih ideja, pokretanje sopstvenog posla i zapošljavanja.

Projekatne aktivnosti su usklađene sa opštim ciljem programa koji se odnosi na razvijanje programa i uspostavljanje održivih ekonomičnih servisa za mlade kao i stvaranje uslova za neformalno obrazovanje i informisanje koje je  prilagođeno svim kategorijama mladih.

Ciljna grupa projekta su mladi uzrasta od 18-30 godina koji su u sistemu formalnog obrazovanja (učenici i studenti), kao i nezaposleni mladi.

Projektne aktivnosti usklađene su sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade u oblasti zapošljavanja i preduzetništva.

Projektne aktivnosti biće realizovane kroz set nefinansijske podrške u vidu:

 •  Četiri dvodnevne i jedne jednodnevne obuke iz oblasti započinjanja i unapređenja poslovanja i
 •  realizaciju mentoring usluge.

U okviru projekta, biće izabrano do 15 korisnika obuka i mentoringa.

CILJNA GRUPA

Ciljna grupa projekta su mladi ljudi uzrasta od 18 do 30 godina, i to;

 1. mladi koji su u sistemu formalnog obrazovanja (učenici i studenti) i
 2. mladi koji su trenutno nezaposleni.

PODNOSIOCI PRIJAVA I OPŠTI USLOVI

Prijavu na Javni konkurs mogu podneti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da imaju od 18 do 30 godina;
 • da su u sistemu formalnog obrazovanja (učenici ili studenti);
 • da su državljani RS;
 • da su trenutno nezaposleni.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE I RANGIRANJE PRIJAVA

Kriterijumi za vrednovanje dati su u posebnom dokumentu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Formular Prijave – Obrazac broj 1.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

Popunjena Prijava se popunjava elektoronski i šalje na mejl projekti@starigrad.org.rs, ili se podnosi lično ili poštom na pisarnici Gradske opštine Stari grad, , Makedonska broj 42, u zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:
• Savet za sprovođenje omladinske politike Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, Beograd  
• Naznaka – „JAVNI KONKURS za izbor korisnika projekta „Centar za podršku preuzetništvu mladih“ -„ne otvarati”.

Na poleđini koverte neophodno je navesti naziv i adresu podnosioca Prijave i kontakt telefon podnosioca prijave.
Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 15.10.2022. do 15 časova.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu Savetu za sprovođenje omladinske politike Gradske opštine Stari grad, do naznačenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr.faksom), ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon 011/3300-678 i putem e-mail-a projekti@starigrad.org.rs.

 POSTUPAK SPROVOĐENJA-IZBORA KANDIDATA KORISNIKA PROJEKTA

 1. Gradska opština Stari grad donosi odluku o formiranju Komisije za izbor kandidata korisnika projekta.
 2. Gradska opština Stari grad raspisuje javni poziv za izbor korisnika projekta na svom sajtu. Javni poziv može biti objavljen i sajtu Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd, partner na projektu, kao i na službenim profilima društvenih mreža obeju institucija.
 3. Prijavni formular se podnosi putem mejla, lično ili preporučenom poštom na adresu Savet za sprovođenje omladinske politike Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, Beograd.
 4. Komisija razmatra prispele prijave, ocenjuje, boduje i selektuje prijave prema utvrđenim kriterijumima. U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima prebivalište na teritoriji Gradske opštine Stari grad.
 5. Komisija sačinjava finalnu listu i daje predlog za izbor do 15 kandidata.
 6. Gradska opština Stari grad donosi odluku o izboru i obaveštava sve kandidate u roku od pet (5) dana od dana donošenja odluke.
 7. Izabrani kandidati i GO potpisuju Sporazum o učešću u programu.

Predsednik Gradske opštine Stari grad

Radoslav Marjanović               

PRILOG:

1. FORMULAR PRIJAVE  – Obrazac broj 1.

2.  JAVNI KONKURS (integralni tekst)