KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-46/2020 – 06.07.2020. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020), člana 23. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj broj 9/2011, 85/2015, 94/2016, 133/2016, 118/19 i 3/2020), a u vezi sa odredbama člana 41. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019 i 3/2020), sazivam

za 18.08.2020. godine (utorak) u 10.00 sati

  1. KONSTITUTIVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. POTVRĐIVANJE MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

a)  Izbor Verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika

b)  Razmatranje i usvajanje Izveštaja Izborne komisije

v)  Razmatranje Izveštaja Verifikacionog odbora i potvrđivanje mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

  1. IZBOR

a)  predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

b)  zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

  1. RAZREŠENJE DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  2. POSTAVLJENJE

a)  sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

b)  zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

  1. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  2. IMENOVANJE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU

U prilogu predloga dnevnog reda, odbornicima se dostavlja obrazac Upitnika za odbornike, sa molbom da se obrazac popuni i sa pratećom dokumentacijom preda zapisničaru prilikom dolaska na ovu sednicu.

Napominjem da prvoj – konstitutivnoj sednici Skupštine gradske opštine Stari grad, do izbora predsednika Skupštine gradske opštine, predsedava najstariji odbornik.

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.    

PREDSEDNICA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Mila Popović