KONKURS ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA

 

Opštinsko veće Gradske opštine Stari grad, iz Beograda, Makedonska 42, na osnovu člana 77 stav 1 tačka 30 . Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 43/08), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (“Sl. list grada Beograda”, br. 31/2002 – prečišćeni tekst, 5/2003, 11/2005 i 18/2006) i Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu- područje opštine Stari grad (Službeni list grada Beograda broj 42/09), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu- područje Gradske opštine Stari grad na lokacijama utvrđenim Planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu- područje opštine Stari grad (Službeni list grada Beograda broj 42/09) za period do 15.11.2010. godine za postavljanje:

1. APARATA ZA KOKICE –
13 objekta na 13 lokacija
2. ROTACIONIH STALAKA ZA PRODAJU RAZGLEDNICA I TURISTIČKIH PUBLIKACIJA –
6 objekta na 5 lokacija
3. ROTACIONIH STALAKA ZA PRODAJU ŠTAMPE-
5 objekta na 5 lokacija
4. KOLICA- TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH SUVENIRA-
11 objekta na 9 lokacija
5. KOLICA- TEZGI ZA PRODAJU OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA-
4 objekata na 4 lokacije
6. RASKLOPIVIH TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH PREDMETA-
11 objekata na 1 lokaciji
7. TEZGI- SANDUKA ZA ČIŠĆENJE OBUĆE-
2 objekta na 2 lokacije
8. MESTA ZA PRODAJU BALONA –
3 mesta na 2 lokacije
9. VAGE ZA MERENJE TELESNE TEŽINE-
1 objekat na 1 lokaciji
10. TEZGI ZA PRODAJU CVEĆA-
4 objekta na 4 lokacije
11. TEZGE ZA PRODAJU KNJIGA-
1 objekat na 1 lokaciji

Konkurs će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja.

Pregled lokacija za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata dat je u Planu postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu- područje opštine Stari grad (Službeni list grada Beograda broj 42/09).

Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i opšti i posebni uslovi, pod kojima će biti izvršen odabir korisnika lokacije, sadržan je u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad- www.starigrad.org.rs i u Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju na petom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 99, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Politika“.

Uslovi konkursa utvrđeni su u Konkursnoj dokumentaciji.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom-preporučenom pošiljkom ili preko Pisarnice Opštinske uprave najkasnije zaključno sa 10.11.2009. godine.

Prijave se podnose za svaki objekat na određenoj lokaciji posebno, na propisanom obrascu iz priloga 3 Konkursne dokumentacije, koji je sastavni deo Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Izbor korisnika mesta izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa, i to isključivo na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeni objekat na određenoj lokaciji u postupku usmenog javnog nadmetanja.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja održaće se dana 17.11.2009. godine, sa početkom u 10.00 časova u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Velikoj sali u prizemlju.

Postupak usmenog javnog nadmetanja će biti sproveden u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Velikoj sali u prizemlju, dana 18.11.2009. godine, sa početkom u 10 časova.

Komisija za sprovođenje konkursa će najdalje u roku od 10 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja izvršiti izbor korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227-104.
Preuzmite konkursnu dokumentaciju.