KONKURS ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA

Predsednik Gradske opštine Stari grad, iz Beograda, Makedonska 42, na osnovu člana 61. Odluke o organizaciji i radu organa opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“ broj 15/06 – prečišćen tekst), odredbi Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata – prečišćen tekst („Službeni list grada Beograda“ broj 31/02, 5/03, 11/05 i 18/06) i Plana za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad, („Službeni list grada Beograda“ broj 20/07), r a s p i s u j e

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu, na teritoriji opštine Stari grad, za postavljanje:

   1. RASHLADNIH KOMORA ZA SLADOLED
   2. APARATA ZA KOKICE
   3. ROTACIONIH STALAKA ZA PRODAJU RAZGLEDNICA I TURISTIČKIH PUBLIKACIJA
   4. ROTACIONIH STALAKA ZA PRODAJU ŠTAMPE
   5. KOLICA – TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH SUVENIRA
   6. KOLICA – TEZGI ZA PRODAJU OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA
   7. RASKLOPIVIH TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH PREDMETA
   8. TEZGI – SANDUKA ZA ČIŠĆENJE OBUĆE
   9. MESTA ZA PRODAJU BALONA
   10. VAGE ZA MERENJE TELESNE TEŽINE
   11. TEZGI ZA PRODAJU CVEĆA
   12. TEZGI ZA PRODAJU KNJIGA

PRIVREMENI OBJEKTI SE POSTAVLJAJU NA PERIOD DO 23.06.2009. GODINE

Pregled lokacija za postavljanje privremenih objekata dat je u Planu postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad, objavljenom u „Službenom listu grada Beograda“ broj 20/07.

Vrste objekata, lokacije i objekti na lokacijama i namena objekata, kao i opšti i posebni uslovi, pod kojima će biti izvršen izbor korisnika lokacije, sadržan je u Konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti kod sekretara Komisije na prvom spratu zgrade u ulica Makedonska 42, u sobi broj 15, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Politika“, uz podnošenje dokaza o uplati, i to za sve objekte u iznosu od 8.000,00 dinara, bespovratno, izuzev za objekte pod tačkama 8, 9 i 10, za koje se utvrđuje iznos od 3.000,00 dinara, bespovratno, (na ime učešća u nadoknadi troškova sprovođenja konkursa), korisniku: Opština Stari grad, u korist računa „prihodi opštinskih organa uprave“, broj: 840-742351843-94, po modelu 97, sa obaveznim pozivom na broj 44-018.

Ponuđač koji konkuriše za postavljanje više objekata, dužan je da otkupi po jednu konkursnu dokumentaciju za svaki objekat. Bez dokaza o otkupu konkursne dokumentacije, prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom ili preko Pisarnice Opštinske uprave, u roku od 10 dana, počev od prvog narednog dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“.

Prijave se podnose za svaki objekat posebno, na propisanom obrascu, koji je sastavni deo Konkursne dokumentacije.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Ponude će biti javno otvarane u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Velikoj sali u prizemlju, 25.07.2008. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Komisija će, najdalje u roku od 10 dana, od dana javnog otvaranja ponuda, izvršiti izbor korisnika lokacija i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227-859 i 3223-345.