KONKURS ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA MESTA ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42

Tel. 3220-721; Faks: 3227-067

www.starigrad.org.rs

Komisija Veća Gradske opštine Stari grad, obrazovana Zaključkom Veća I-03, Broj: 020-3-97/18 od 29.03.2018. godine, na osnovu člana 77. Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj /14-prečišćen tekst, 25/15, 94/16 i 75/17), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda (“Sl. list grada Beograda”, br. 17/2015, 43/2015 i 71/2015), i u skladu sa Planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad („Službeni list grada Beograda“ broj 20/18), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad, i to:

  • 3 rotaciona stalka za prodaju štampe
  • 1 sklopive tezge za prodaju umetničkih predmeta
  • 2 sanduka za čišćenje obuće
  • 1 vage za merenje telesne težine
  • 3 tezge “MT 2015” za prodaju svežeg i sušenog sveća i predmeta od cveća
  • 35 konzervatora za sladoled
  • 5 aparata za kesten i kukuruz

Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i Pravila za sprovođenje postupka odabira korisnika, sadržani su u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs i u Odeljenju za skupštinske poslove i poslove veća i predsednika, na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 17, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Danas“

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijske skice objekata, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, na petom spratu u sobi broj 97.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja imaju registrovanu delatnost i ispunjavaju uslove utvrđene, Odlukom o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda i konkursnom dokumentacijom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, počev od 02.04.2018. godine, zaključno sa 10.04.2018. godine.

Prijave se podnose za svaki objekat posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom: „prijava na konkurs za tezge“

Jedan učesnik može podneti samo jednu prijavu za jedan objekat, na jednoj lokaciji.

Izbor korisnika mesta, između blagovremenih i urednih prijava, izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa, u skladu sa uslovima propisanim Pravilima za sprovođenje konkursa.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 12.04.2018. godine, u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu, prema rasporedu sadržanom u konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje konkursa će, najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja izvršiti izbor korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227 859.

PRILOG:

1. Konkursna dokumentacija – Preuzmite OVDE

2. Obrazac prijave (Prilog 3) – Preuzmite OVDE