JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA

Republika Srbija

GRAD BEOGRAD

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16,113/17, 113/17 –dr. zakon i 95/18) radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9018/2018 od 26.09.2018. godine,

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA

I. Organ u kome se radno mesto popunjava: Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu ul. Makedonska broj 42

II. Radna mesta koja se popunjavaju:

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju

Radno mesto – Komunalni inspektor, u Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, zvanje savetnik, jedan izvršilac.

Opis poslova: Vrši nadzor nad primenom propisa koji se odnose na stanje komunalnog reda, a naročito obavljanje u prvom stepenu svih poslova komunalnog inspekcijskog nadzora, u komunalnoj oblasti u skladu sa posebnom odlukom Skupštine grada, izuzev poslova komunalne inspekcije koje u prvom stepenu vrši Grad, i to u oblastima održavanja čistoće i čišćenja javnih površina, kontrole radnog vremena , održavanja pijaca i pijačnog reda na pijacama, postavljanja privremenih objekata, tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama; obavljanje poslova u vezi čistoće i izgleda spoljnjih delova zgrada i drugih kućnih objekata, kućnog reda u stambenim zgradama i korišćenja zajedničkih prostorija koje pripadaju zgradi; uslove i način držanja domaćih životinja; Preduzima mere iz nadležnosti komunalne inspekcije (donosi rešenja, izriče i naplaćuje mandatne kazne za učinjene prekršaje i podnosi prekršajne prijave), izrađuje zahteve sudiji za prekršaje, proučava instrukcije i propise iz oblasti nadzora i stručno se usavršava, rešava po prijavama građana i pravnih lica iz domena nadležnosti komunalne inspekcije, prisustvuje i sprovodi izvršenja izvršnih rešenja iz komunalne inspekcije; podnosi izveštaj o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima i po nalogu rukovodioca Odeljenja i šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Stručna osposobljenost , znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim broj 1: Poznavanje Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku i veština komunikacije-usmeno.

Radno mesto koja se popunjava:

2. Radno mesto-Poslovi javnih nabavki, Služba za javne nabavke, u zvanju savetnik, jedan izvršilac

Opis poslova: Poslovi javnih nabavki (prikuplja informacije o potrebama Odeljenja i Službi za dobrima, uslugama i radovima, priprema predlog Plana javnih nabavki dobara, usluga i radova i Plana nabavki dobara, usluga i radova na koje se Zakon ne primenjuje za narednu godinu, priprema izmene i dopune Planova nabavki, objavljuje usvojene planove, izmene i dopune na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine, priprema odluke o pokretanju postupka, predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupaka javnih nabvki, priprema konkursne dokumentacije za javne nabavke, objavljuje pozive za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine, priprema izmene i dopune konkursne dokumentacije i iste objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine, priprema obaveštenje o produžetku roka za dostavu ponuda i isto objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine, priprema predloge o dodeli ugovora o javnoj nabavci i prihvatanju ponuda, objavljuje Odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine, priprema Ugovore i dostavlja ih na potpisivanje, priprema obaveštenje o zaključenom Ugovoru i isto objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine, obavlja poslove previđene MM modulom programa SAP, unosi zaključene ugovore, radi naloge za trebovanje materijala i osnovnih sredstava, unosi fakture za plaćanje i vrši unošenje osnovnog sredtva u imovinu opštine – sredstvo u pripremi, sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama nadležnim za javne nabavke stara se o realizaciji zaključaka Skupštine opštine, Predsednika Gradske opštine i Veća Gradske opštine vezanih za poslove koji su u nadležnosti Službe, sarađuje sa drugim odeljenjima u pripremi akata za Upravu Gradske opštine Stari grad.

Kompetentnost/uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine diplomirani pravnik ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, sertifikat za službenika za javne nabavke, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Stručna osposobljenost , znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim broj 1: Poznavanje Zakona o javnim nabavkama; veština komunikacije-usmeno.

III. Mesto rada:

Gradska opština Stari grad- Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu, ul.Makedonska broj 42

IV. Uslovi za zaposlenje: Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V . Trajanje rada :

Radni odnos na neodređeno vreme.

VI. Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas”, odnosno od 04.01.2019. godine.

Adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Oglas o javnom konkursu je: https://www.starigrad.org.rs/.

Prijava na konkurs sadrži: naziv i broj radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VII. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs :

– uverenje o državljanstvu ( ne starije od šest meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih ( izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, br.20/09, 145/14 i 47/18),

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci(potvrde,rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje o položenom državnom stručnom ispitu( lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stučnom ispitu, dostavljaju uvereenja o položenom pravosudnom ispitu);

– da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave , pored navedenih dokaza , potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice loklane samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, priloži izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad https://www.starigrad.org.rs/category/56, gde se ista može preuzeti.

VIII. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Konkrusnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad Beograd, ul.Makedonska 42, sa naznakom: „za javni konkurs“, za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

IX. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ana Kovačević, telefon: 3300-551 radnim danima od 10.00 do 12.00.

X. Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, ul. Makedonska broj 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Shodno čl. 72. i 73. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16 i 113/17, 113/17 – dr. zakon i 95/18) probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili državnom organu i traje šest meseci. Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad , a u dnevnim novinama ,,Danas“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAPOMENA: IZJAVA DA ORGAN MOŽE PRIBAVITI PODATKE O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA – PREUZMITE OVDE