JAVNA NABAVKA – BIRO OPREME

26.12. poziv za podnošenje ponuda

26.12. konkursna dokumentacija

09.01. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.05. obaveštenje o obustavi postupka