IZBORI 2023: OBAVEŠTENJE O IZLAGANJU NA UVID DELA BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE

I-04 broj 208-1/2023– 2. 11. 2023. godine

Beograd, Makedonska 42

vbacovicc@starigrad.org.rs

telefon 011 32 27 016

www.starigrad.org.rs

Gradska opština Stari grad u Beogradu, Uprava gradske opštine, Makedonska 42, na osnovu člana 14. stav. 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022), i Odluke o raspisivanju izbora za poslanike Narodne Skupštine i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda koji će se održati dana 17.12.2023. godine, objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O IZLAGANJU NA UVID DELA BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Uprava gradske opštine Stari grad, kao organ nadležan za ažuriranje dela biračkog spiska za područje Gradske opštine Stari grad, izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje Gradske opštine Stari grad.

Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana omogućava provera da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Birački spisak je izložen u zgradi Gradske opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, kancelarija broj 56, treći sprat i kancelarija 92, peti sprat.

Uvid u Jedinstvenoi birački spisak, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (https://upit.birackispisak.gov.rs/) i Republičke izborne komisije (https:/www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9033/provera-izvoda-iz-birackog-spiska.php) unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskog broja lične karte.

Zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku građani mogu podneti svakog radnog dana, do 1.12.2023. godine u 24.00 časa, kada organ nadležan za vođenje Jedinstvenog biračkog spiska donosi rešenje o zaključenju biračkog spiska.

Građani mogu od raspisivanja izbora za poslanike Narodne Skupštine i odbornike Skupštine grada Beograda, do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25.11. 2023. godine do 24.00 časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će se na predsetojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije do 25.11.2023. godine, mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Uprava gradske opštine Stari grad, po ovlašćenju načelnika Gradske uprave grada Beograda, broj 031-269/2021-N od 14.12.2021. godine, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 1.12.2023. godine, do 24.00 časa.

Nakon zaključenja biračkog spiska, odnosno 1.12.2023. godine, pa sve do 72 časa pre dana izbora,  građani mogu podneti zahtev za promene u biračkom spisku neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Uvid u birački spisak i promene u biračkom spisku građani mogu vršiti, svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.

NAČELNIK UPRAVE

Vladimir Baćović

PRILOG: OBAVEŠTENJE O IZLAGANJU NA UVID DELA BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GO STARI GRAD