INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

 GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

   Odeljenje za ljudske resure

X broj: 111-2/2020 – 12.02.2020. godine

         Beograd, Makedonska 42

                   Arh 2

Odeljenje za ljudske resurse Uprave gradske opštine Stari grad u Beogradu, na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon), člana 4 – 8. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 95/2016), a na osnovu rešenja načelnika Uprave gradske opštine Stari grad broj 020-2-17/2020 od 06.02.2020. godine, oglašava

INTERNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Uprava gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska broj 42

II Radno mesto koje se popunjava:

Administrativno-tehnički sekretar – viši referent u Odeljenju za finansije, jedan izvršilac

III Podaci o radnom mestu i uslovima:

Radno mesto predviđeno članom 42. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Stari grad broj 020-3-395/19 od 30.12.2019. godine.

Mesto rada: Beograd – Stari grad, Makedonska broj 42.

Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

Opis poslova: Prima, zavodi i razvodi poštu; prima i poziva stranke; obavlja kancelarijske poslove; usaglašava izveštaje o nerešenim predmetima sa Pisarnicom, prima telefonske pozive i zakazuje prijem stranaka kod rukovodioca Odeljenja, vrši zaduživanje izvršioca predmetima i rešene predmete upućuje Pisarnici arhiviranje; vodi evidenciju o prisustvu zaposlenih u Odeljenju; obavlja tehničko-administrativne poslove iz nadležnosti Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i poznavanje jednostavnih metoda rada i postupaka koje je stečeno radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, položen državni stručni ispit, kao i veština da se stečena znanja primene.

Uslovi za zaposlenje: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

IV Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto administrativno-tehnički sekretar: poznavanje propisa o kancelarijskom poslovanju (Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 80/1992, 45/2016 i 98/2016); Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 10/1993, 14/1993 – ispravka, 67/2016 i 3/2017); Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja (“Službeni glasnik RS”, broj 44/1993); veština komunikacije – usmeno.

V Prijava na konkurs sadrži:

  • ime i prezime kandidata,
  • datum i mesto rođenja,
  • adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu,
  • podatke o obrazovanju,
  • podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na interni konkurs,
  • podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: Prijava sa radnom biografijom; isprava kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave (lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da ga polože u roku utvrđenom zakonom, odnosno u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa); dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), rešenja o raspoređivanju.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Odredbama člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično timačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:

  • uverenje o državljanstvu;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave.

Potrebno je da učesnik internog konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Obrazac izjave dostupan je na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs), u delu Dokumenti ili se isti može preuzeti na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad.

NAPOMENA: Uz prijavu na interni konkurs sa radnom biografijom prilažu se samo gore navedeni dokazi koji se ne nalaze u kadrovskom dosijeu zaposlenog.

VII Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu internog konkursa, održaće se u prostorijama Uprave gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

VIII Pravo učešća na internom konkursu:

Na internom konkursu imaju pravo da učestvuju samo zaposleni na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – u organima jedinice lokalne samouprave, javnim službama, javnim preduzećima koje imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno zaposleni čije se plate, odnosno zarade finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

IX Rok za podnošenje prijave na interni konkurs:

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Stari grad, odnosno počinje da teče od 13. februara 2020. godine i ističe 20. februara 2020. godine.

X Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs:

Konkursna komisija, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom: “Prijava na interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta administrativno-tehnički sekretar u Odeljenju za finansije Uprave gradske opštine Stari grad”.

Prijava na interni konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova internog konkursa, podnosi se preporučenom pošiljkom putem pošte ili se predaje na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad, u zatvorenoj koverti.

XI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu je Ana Kovačević, tel. 011/3300-551, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova.

XII Objavljivanje internog konkursa:

Oglas o internom konkursu za popunjavanje radnog mesta administrativno-tehnički sekretar u Odeljenju za finansije Uprave gradske opštine Stari grad oglašava se na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Stari grad i objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs).

Datum oglašavanja: 12.02.2020. godine

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Uprave gradske opštine Stari grad u Beogradu.

Ovaj oglas se oglašava na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Stari grad i objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom oglasu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

RUKOVODILAC ODELJENJA

Ana Kovačević

IZJAVA U VEZI PRIBAVLJANJA PODATAKA