INICIJALNA ANKETA – KA BEOGRADU 2041

Poštovane građanke i građani,

Grad Beograd je otpočeo rad na donošenju novog Generalnog urbanističkog plana Beograda do 2041 – GUPBG 2041 dugoročnog strateškog dokumenta svih građana koji verifikuje Skupština grada Beograda. Grad Beograd poverio je posao izrade ovog plana Urbanističkom zavodu Beograda, kao iskusnoj, profesionalnoj i društveno odgovornoj instituciji.

Proces izrade i usvajanja nacrta GUP-a je veoma složen i podrazumeva donošenje niza strateških stručnih i političkih odluka koje bi trebalo da usmere razvoj Beograda ka željenoj budućnosti. Osnovna svrha je postizanje kolektivnog dogovora o stvaranju uslova za budući balansirani prostorni razvoj grada u skladu sa zajedničkim društvenim vrednostima i raspoloživim kapacitetima i resursima.

Zadatak izrade nacrta GUPBG 2041 za narednih 20 godina je da, sa jedne strane, prepozna i opredeli nove prostore za razvoj, ali i da, sa druge, definiše prostore u kojima je neophodno primeniti različite mere zaštite i očuvanja javnog dobra i interesa. Kvalitet predloga prostornog razvoja Beograda u okviru nacrta GUPBG 2041 zavisi od kvaliteta zajedničkog razumevanja ograničenja, ali i mogućnosti budućeg razvoja grada.

U tom smislu, osim uobičajene saradnje sa velikim brojem javnih i stručnih institucija i organizacija, Urbanistički zavod Beograda ima nameru da pokrene proces uključenja šire javnosti kroz inicijalnu anketu – Ka Beogradu 2041.

Cilj ove ankete je motivisanje grupa i udruženja građana, civilne organizacije, privatni sektor i akademske institucije da kroz izražavanje svojeg mišljenja, potreba, konstruktivnih predloga ili mogućih ličnih angažovanja, doprinesu formiranju jasnije polazne slike društvenih potreba i snaga za realno i inovativno kreiranje puta ka budućem gradu po meri svih Beograđana.

Namera nam je da pre formalne procedure Ranog javnog uvida u GUPBG 2041, kada se uobičajeno upoznajemo sa ekspertskim izveštajima, inspirišemo Beograđane da se aktivno doprinesu prvim promišljanjima o budućnosti svoga grada.

Rezultati ove inicijalne ankete biće sastavni deo izveštaja Ranog javnog uvida i pomoći će nam u osmišljavanju dalje neophodne komunikacije i saradnje po ključnim razvojnim pitanjima.

Radni tim GUPBG 2041 Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Inicijalnu anketu – KA BEOGRADU 2041  možete pronaći na sledećem linku.

 

Izvor: www.urbel.com