GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD NIJE PORESKI DUŽNIK

Gradska opština Stari grad obaveštava javnost da se Javno preduzeće “Poslovni prostor Stari grad” neopravdano i greškom našlo na spisku poreskih dužnika Ministarstva finansija – Poreske uprave Beograd Filijale Stari grad, što je potvrđeno u ponovnom postupku pred nadležnim sudom i Zapisnikom o kontroli i ponovnom postupku od strane Poreske uprave, pod brojem 47-1868/2004-018-050, od 30.12. 2011. godine.

“Postupajući po Rešenju drugostepenog organa, a na osnovu presude Vrhovnog suda Srbije, Poreska uprava Filijala Stari grad je u ponovnom postupku utvrdila da prihod ostvaren naplatom zakupnine ne prestavlja prihod poreskog obveznika, već je izvor finansiranja lokalne samouprave odnosno opštine Stari grad, te ne postoji obaveza obračunavanja poreza na promet usluga za poreskog obveznika”, – navodi se u Zapisniku.

Ukratko, radi se o sporu u upravnom postupku po rešenju Ministarstva finansija – Poreske uprave Filijale Stari grad od 10.11.2004. godine na koju se žalilo JP “Posloni prostor Stari grad” i koji je okončan presudom Vrhovnog suda Srbije da se predmet vrati prvostepenom organu na ponovni postupak. Zapisnik o kontroli i ponovnom postupku Poreske uprave, pod brojem od 47-1868/2004-018-050 od 30.12. 2011. , dostavljen je GO Stari grad 09.01.2012. godine

GO Stari grad obaveštava javnost da sve poreske obaveze izmiruje blagovremeno u zakonskom roku i da u potpunosti podržava inicijativu da se objavljuju spiskovi poreskih dužnika. Zato od Poreske uprave, koja je JP “Poslovni prostor Stari grad” neopravdano stavila na spisak dužnika, očekuje da tu grešku ispravi i da to javno objavi.