„A 5 DANA SOLUNA?“

Gradska opština Stari grad i opštinska Kancelarija za mlade pozivaju sve zainteresovane mlade sa prebivalištem na opštini Stari grad, da se prijave na konkurs „A 5 dana Soluna?“. Konkurs traje do 10. oktobra 2014. godine.

Projekat obuhvata upoznavanje učesnika sa programom evropske prestonice mladih 2014. – Soluna, znamenitostima grada kao i srpskim istorijskim nasleđem.

Iskoristićemo priliku da uspostavimo kontakt sa relevantnim predstavnicima lokalne zajednice iz oblasti preduzetništva, zaštite životne sredine, volontiranja i nevladinog sektora.

Na studijsko putovanje kreće se 22. oktobra iz Beograda, a datum povratka u Beograd je 27. oktobar.

Podnosioci prijava moraju ispuniti kriterijume koji su postavljeni u uputstvu za podnošenje prijava za konkurs „A 5 dana Soluna?“

Uputstvo, formular i prateća izjava za podnošenje prijava su dostupni i mogu se preuzeti na sajtovima www.starigrad.org.rs (preuzmi linkove ispod “Konkursna dokumentacija” u dnu vesti) i www.kzmstarigrad.org.rs ili u prostorijama Kancelarije za mlade Stari grad – Makedonska 42, 4. sprat, kancelarije 75 i 76 svakim radnim danom od 10-15 časova.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone Kancelarije za mlade 011/3300-657 i opštinskog Kontakt centra 011/785-2-999, ili putem mejla na kzmstarigrad@gmail.com.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:

– preporučenom poštom na adresu: Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Makedonska 42, soba 75, posredstvom kurira ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, Kancelarija za mlade, soba 75

Koverat mora da sadrži naznaku: KONKURS: „A 5 dana Soluna?“, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom.

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili mejlom) ili dostavljene na druge adrese neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2014. godine do 15 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA :

1. UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA KONKURS

2. FORMULAR ZA PRIJAVU