23. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-43/2023 – 26. 9. 2023. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

              

ODBORNICIMA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst, 67/2022 i 27/2023), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020 i 27/2023), sazivam

za 2. 10. 2023. godine u 10.00 sati

23. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU MIROSLAVE STOPIĆ ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“, IZ REDA ZAPOSLENIH

2. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD PAROBROD, IZ REDA ZAPOSLENIH

3. PREDLOG REŠENJA KOJIM SE KONSTATUJE DA JE JP SRPC MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ BEOGRAD STARI GRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI BRISAN IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I PRESTANAK FUNKCIJE VD DIREKTORA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

4. PREDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE

5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE BROJ 020-645/2023 OD 6. 7. 2023. GODINE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 22. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 6. 7. 2023. godine i predlozi po tačkama Dnevnog reda.

Uvid u Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-jun 2023. godine koji se dostavlja odbornicima radi informisanja, odbornici mogu izvršiti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3226-476 ili 3300-584.

                                                                                                       PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

                                                                                                                        Dušan Petrić

PRILOZI:

  1. Tačka –  PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA UK GO STARI GRAD PAROBROD, IZ REDA ZAPOSLENIH
  2. Tačka – PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA UK GO STARI GRAD PAROBROD, IZ REDA ZAPOSLENIH
  3. Tačka  – PREDLOG REŠENJA KOJIM SE KONSTATUJE DA JE JP SRPC MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ BEOGRAD STARI GRAD U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI BRISAN IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA…
  4. Tačka  – PREDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA PERIOD OD 2024 DO 2026 GODINE
  5. Tačka –  PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE BROJ 020-645 OD 2023. OD 6. JUNA 2023. GODINE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI
  6. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GO STARI GRAD, JANUAR – JUN 2023.GODINE
  7.  POZIV ZA 23. SEDNICU SKUPŠTINE GO STARI GRAD