DVADESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-4/2023 –24.01. 2023. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst i 67/2022), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

Za 27.01.2023. godine u 10.00 sati

20. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU
  2. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA 2023. GODINU

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 19. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 27.12. 2022. godine i predlozi po tačkama Dnevnog reda.

Uvid u prilog uz predlog za tačke predloženog Dnevnog reda odbornici mogu izvršiti i na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3226-476 ili 3300-584.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRA

Dušan Petrić

PRILOG:

Tačka 1. – PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Tačka 2. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD PAROBROD” ZA 2023. GODINU