18. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
Skupština gradske opštine Stari grad
I-01 Broj: 06-62/2022 – 15. 11. 2022. godine
Beograd, Makedonska 42
Arh 2

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst i 67/2022), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 17. 11. 2022. godine u 10.00 sati

18. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU
  2. PREDLOG IZMENE KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU
  3. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKE USTANOVE SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU
  4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2022/2 023 GODINU
  5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU
  6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA RASPISIVANJE I SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“
  7. PREDLOG REŠENJA O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 17. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 8. 9. 2022. godine i predlozi po tačkama Dnevnog reda.

Uvid u predlog za tačku 1. Dnevnog reda odbornici mogu izvršiti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Radi informisanja odbornici mogu izvršiti uvid i u Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2022. godine, na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3226-476 ili 3300-584.    

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić

PRILOG:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA januar – septembar 2022.g.
  2.  NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022.g. (Rebalans II)