ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-44/2022 – 20. 6. 2022. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 

 ODBORNICIMA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 22. 6. 2022. godine u 11.00 sati

16. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DUPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU
 2. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 4. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2021. GODINE
 5. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2021. GODINE
 6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA I PLANA POSLOVANJA UK „PAROBROD“ ZA 2022. GODINU
 7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA RADA UK „PAROBROD“ ZA 2022. GODINU

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 15. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 5. 5. 2022. godine i predlozi po tačkama Dnevnog reda.

Predlog za tačku 1. Dnevnog reda se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Uvid u prilog uz tačke Dnevnog reda 4-7, odbornici mogu izvršiti na internet prezentaciji gradske opštine: www.starigrad.org.rs

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.    

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić s.r.

PRILOZI:

 1. Tačka 1- NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022.g.
 2. UK “Parobrod” – Izveštaj o poslovanju
 3. Izveštaj Nadzornog odbora  UK “Parobrod”
 4. Predlog izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu UK Parobrod
 5. UK Parobrod – Odluka UO izmene i dopune programa rada ustanove kulture
 6. Predlog izmena i dopuna programa rada UK Parobrod za 2022. godinu