REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU: RANG-LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POPISIVAČE

Na osnovu Javnog poziva za prijavljivanje kandidata za popisivače u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, koji je Republički zavod za statistiku objavio 22. jula ove godine na portalima www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs, objavljujemo Rang listu prijavljenih kandidata za popisivače za Gradsku opštinu Stari grad.

RANG-LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POPISIVAČE – OPŠTINA STARI GRAD

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PREDATI PRILIKOM DOLASKA NA TESTIRANJE, PREMA RASPOREDU KOJI SE NALAZI U RANG-LISTI (GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, MAKEDONSKA 42, MALA SALA, PRVI SPRAT)

• fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;
• fotokopija diplome (ili potvrda obrazovne ustanove) o stečenoj stručnoj spremi i original
na uvid;
• uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);
• uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju
osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci).

Za nezaposlene kandidate:

• potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, kojom se dokazuje da je kandidat, u trenutku
prijave, na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja prijave ili
najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili
• potvrda iz nadležne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž
osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana ali nisu
prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
• fotokopija važećeg ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova (za lica koja
obavljaju privremene i povremene poslove);
• uverenje/potvrda/drugi dokaz o studiranju (za studente koji nisu radno angažovani).

Za starosne penzionere:

• fotokopija poslednjeg penzionog čeka, ili
• fotokopija rešenja o penziji
Za zaposlene sa nepunim radnim vremenom:
• fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca (sa navedenom dužinom trajanja radnog
vremena)

Za zaposlene sa punim radnim vremenom:

• fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim
radnim vremenom.