POČELA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANU JAVNOG ZDRAVLJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD 2023-2026. GODINE

U opštini Stari grad danas je zvanično počela Javna rasprava o Nacrtu plana javnog zdravlja Gradske opštine Stari grad 2023 -2026. godine, koji je izradila Radna grupa Saveta za zdravlje – stručnog radnog tela Veća opštine.  Javna rasprava o ovom važnom strateškom dokumentu naše opštine traje od 9. marta do 7. aprila, ove godine.

Javnu raspravu o Nacrtu ovog plana, prvog strateškog dokumenta opštine Stari grad, otvorila je Nevena Dodić, zamenica predsednika Skupštine GO Stari grad, u prisustvu članova Radne grupe – dr mr  Vesne Knjeginjić, direktorke Doma zdravlja „Stari grad“ i predsednice opštinskog Saveta za zdravlje, dr Nevenke Pavlović, zamenice direktora Gradskog zavoda za javno zdravlje i dr Jasmine Tanasić iz Stalne konferencije gradova i opština, koje su aktivno učestvovale u dvogodišnjem procesu izrade dokumenta.

Prezentaciji Nacrta plana javnog zdravlja opštine Stari grad prisustvovali su predstavnici državnih organa i organizacija, udruženja građana, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i zainteresovani Starograđani.

„Nacrt plana javnog zdravlja Gradske opštine Stari grad do 2026.godine,  urađen je u skladu sa nacionalnom strategijom javnog zdravlja i planom javnog zdravlja grada Beograda. Ovom prilikom se zahvaljujem članicama Radne grupe Saveta za zdravlje na stručnoj i profesionalnoj izradi plana. Takođe, zahvaljujem i članici Veća opštine Zvezrara Gordani Mišev na sugestijama prilikom izrade dokumenta. Ovim strateškim planom  definisani su misija, vizija, vodeći principi i strateška opredeljenja, kao i opšti i specifični ciljevi za koje opština Stari grad zalagati  kao odgovorna lokalna samouprava u kojoj žive zdravstveno informisani, prosvećeni i zdravi ljudi“, istakla je Nevena Dodić i naglasila da je misija opštine Stari grad unapređenje zdravlja i kvaliteta života svih Starograđana, kroz organizovanu mrežu podrške i informisanosti o zdravim stilovima života, koja u potpunosti odgovara potrebama svih sugrađana.

„Naš opšti cilj je unapređenje zdravlja i kvaliteta života Starograđana. Iz njega proističu posebni ciljevi koje smo definisali u Nacrtu, o kome ćemo raspravljati do 7. aprila, a to su unapređenje sistema za podršku promociji zdravlja i kvaliteta života su građana, promocija zdravlja, zdravih stilova života i značaja zaštite životne sredine za zdravlje i prevencije bolesti, kao i podrška preventivnim aktivnostima u cilju zaštite fizičkog, mentalnog i socijalnog zdravlja našeg stanovništva. Pozivamo sve zainteresovane sugrađane da se uključe u javnu raspravu kako bi ovaj strateški dokument imao svoju punu transparentnost i demokrataski legitimitet. Po okončanju javne rasprave Savet za zdravlje analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će se objavititi objaviti na internet prezentaciji naše opštine“, poručila je Nevena Dodić.

U nastavku javne rasprave članice Radne grupe prezentovale su prisutnima glavne segmente plana. Dr mr  Vesna Knjeginjić  je naglasila da je javno zdravlje briga društvene zajednice o zdravlju svakog pojedinca.

„Javno zdravlje je jedna od bitnih oblasti prava na zdravlje koje ima uporište u Ustavu Republike Srbije, Zakonu o javnom zdravlju i Startegiji javnog zdravlja Republike Srbije.  Unapređenje zdravlja vodi ka razvoju i prosperitetu celog društva, a pre svega prva u redu je lokalna zajednica. Zadatak koji zahtevi javnog zdravlja postavljaju pred lokalnu zjednicu, u ovom slučaju definisani su u Planu javnog zdravlja opštine  Stari grad, koja ovim dokumnentom uvodi aktivnosti i načine da doprinese prevenciji bolesti i unapređenju mentalnog i fizičkog  zdravlja. Uključivanjem i saradnjom sa sistemom zdravstvene i socijalne zaštite, nevladinim sektorom, međunarodnom saradnjom, sprovođenjem programa u zajednici otvaramo put podizanju svesti građana o načinu unapređenja zdravlja svakog pojedinca i omogućiti zdrave životne izbore za unapređenje zdravlja svih građana, a posebno najranjivijih kategorija“, rekla je dr Knjeginjić.

Zamenica direktora Gradskog zavoda za javno zdravlje dr Nevenka Pavlović je istakla da se radi o stručno pripremljenom  dokumentu u skladu sa svim profesionalnim i zakonskim okvirima i standardima, i prisutnim predstavila Sliku zdravlja (Zdravstveni profil) opštine Stari grad, koja je bila početna osnova izrade ovog strateškog dokumenta.

„Napisani Plan je strateški dokument koji je urađen  na sistematičan način i to tako da ukazuje na prioritetna područja za unapređenje zdravlja i kvalitet života stanovnika svoje opštine. Istovremeno, ostavlja prostor za razmatranje, planiranje  i programiranje dodatnih aktivnosti na polju javnog zdravlja“, ocenila je dr Pavlović.

Izradi prvog strateškog dokumenta opštine Stari grad svoj stručni doprinos dala je i Starograđanka dr Jasmina Tanasić, iz Stalne konferencije gradova i opština.

„Ponosna sam što sam kao stanovnik centralne gradske opštine učestvovala u izradi ovog dokumenta, takođe sam ponosna na sve članove Radne grupe i na moju opštinu, jer je u protekle dve godine  anketirala  više hiljada sugrađana kako bi imala jasnu sliku potreba svojih sugrađana, što se pokazalo kao jedan od bitnih preduslova za strateško planiranje u oblasti javnog zdravlja. Od 175 lokalnih samouprava u Srbiji njih 53 je usvojilo strategiju javnog zdravlja, a u Beogradu opštine Zvezdara i Stari grad“, poručila dr Tanasić na današnjoj prezentaciji Nacrta plana javnog zdravlja Gradske opštine Stari grad 2023 -2026. godine.

Po završetku javne rasprave, koja će trajati do 7. aprila, Savet za zdravlje analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu plana, i isti će objaviti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Savet za zdravlje Veća Gradske opštine Stari grad obrazovan je krajem 2020. godine, a sa izradom Nacrta plana javnog zdralja Gradske opštine Stari grad 2023 -2026. godine je započeto aprila 2021. godine.

Nacrt plana javnog zdravlja Gradske opštine Stari grad 2023-2026.

Napominjemo da Vaše primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti Savetu za zdravlje najkasnije do 7. aprila 2023. godine, kao i licima zaduženim za davanje informacija i objašnjenja učesnicima javne rasprave o predloženim rešenjima, kao i informacija o stanju u oblasti javnog zdravlja:

Neveni Dodić, e-mail : ndodic@starigrad.org.rs, tel: 011/3300572

Dejanu Vukšiću, e-mail : dvuksic@starigrad.org.rs, tel: 011/3300676

Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija, komentara

Lica zadužena za davanje informacija i objašnjenja učesnicima javne rasprave dostupna su učesnicima javne rasprave svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

PRILOG: Zaključak Veća Gradske opštine Stari grad o sprovođenju Javne rasprave