KONKURS ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Grad Beograd

Gradska opština Stari grad

 Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika mesta za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na području Gradske opštine Stari grad

 Na osnovu člana 14. i člana 16. Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21, 101/21 i 111/21) i Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda broj 114/22) raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na području Gradske opštine Stari grad

Planom postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda broj 114/22), predviđene su 42 lokacije za postavljanje privremenih objekata na teritoriji Gradske opštine Stari grad, tip objekata, bruto površina i vrsta delatnosti koja se može obavljati u privremenom objektu.

Raspisuje se konkurs za određivanje korisnika lokacija za postavljanje privremenih objekata na određenim lokacijama i to na 29 lokacija koje su bile predviđene prethodnim Planom postavljanja privremenih objekata na području Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 94/16) i na 13 lokacija koje nisu bile predviđene prethodnim Planom postavljanja privremenih objekata na području Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 94/16).

Učesnici Konkursa mogu biti pravna lica i fizička lica.

Prijave se podnose Gradskoj opštini Stari grad, Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika mesta za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na području Gradske opštine Stari grad, Makedonska broj 42, Beograd.

 Prijave se predaju na pisarnici Gradske opštine Stari grad, u zatvorenim kovertama, sa naznakom  NE OTVARATI, zaključno sa 27.03.2023. godine, do 15 časova.

Učesnici konkursa mogu konkurisati za više lokacija, s tim što fizičko lice može biti određeno kao korisnik samo jedne lokacije utvrđene Planom postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda broj 114/22), u daljem tekstu: Plan.

Svaki učesnik konkursa za preuzimanje konkursne dokumentacije, za svaku lokaciju za koju konkuriše, uplaćuje iznos od 5.000,00 dinara, na račun broj 840-745151843-03, poziv na broj 97 44-018, primalac Gradska opština Stari grad, svrha uplate: prijava za lokaciju broj____ (navesti broj lokacije za koju se konkuriše).

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na petom spratu zgrade Uprave gradske opštine Stari grad, kancelarija 99, uz dokaz o uplati iznosa za preuzimanje konkursne dokumentacije za svaku lokaciju za koju se konkuriše.

Uslovi koje treba da ispune učesnici na konkursu:

– za pravna lica: da imaju sedište na teritoriji grada Beograda, da su registrovani za obavljanje delatnosti koja je Planom predviđena, da tom licu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

– za fizička lica: da na teritoriji grada Beograda imaju registrovanu radnju za obavljanje delatnosti koja je Planom predviđena, da protiv tog lica nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica, odnosno da nije pokrenut krivični postupak pred Prvim, Drugim i Trećim osnovnim sudom u Beogradu i Višim sudom u Beogradu.

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika mesta za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na području Gradske opštine Stari grad izvršiće bodovanje prijava na sledeći način:

Za lokacije koje su bile predviđene prethodnim Planom postavljanja privremenih objekata na području Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 94/16):

 1. učesnik koji je za korisnika lokacije bio određen na prethodnom Konkursu dobija 3 boda;
 2. za zapošljavanje lica sa invaliditetom učesnik dobija 1 bod.

U slučaju da za jednu lokaciju koja je bila predviđena prethodnim Planom konkuriše više učesnika i imaju isti broj bodova, dodatan 1 bod dobija onaj učesnik koji ima ostvaren veći poslovni prihod iz redovnog finansijskog izveštaja u 2021. godini.

Za lokacije koje nisu bile predviđene prethodnim Planom postavljanja privremenih objekata na području Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 94/16):

 1. za zapošljavanje lica sa invaliditetom učesnik dobija 1 bod.
 2. učesnik koji ima ostvaren veći poslovni prihod iz redovnog finansijskog izveštaja u 2021. godini, dobija 1 bod.
 3. učesnik koji najduže obavlja delatnost predviđenu Planom dobija 1 bod.

U slučaju da za jednu lokaciju koja nije bila predviđena prethodnim Planom konkuriše više učesnika i imaju isti broj bodova dodatan 1 bod dobija onaj učesnik koji ima ostvaren veći poslovni prihod iz redovnog finansijskog izveštaja u 2021. godini.

Statusne promene učesnika Konkursa, izvršene nakon objave Konkursa, a koje mogu biti od uticaja na bodovanje prijava, neće biti uzete u razmatranje.

Uz prijavu na Konkurs pravna lica podnose:

 1. Dokaz o uplati naknade za preuzimanje konkursne dokumentacije;
 2. Rešenje, odnosno rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije o registraciji za obavljanje delatnosti koja je određena za lokaciju za koju se konkuriše, počev od momenta registracije privrednog subjekta do dana objave Konkursa;
 3. Potvrdu o izvršenoj registraciji za poreski identifikacioni broj;
 4. Potvrdu Privrednog suda u Beogradu ili drugog nadležnog organa (APR-a, prekršajnog suda) da učesniku konkursa nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
 5. Odobrenje nadležnog organa za zauzeće javne površine, odnosno za postavljanje privremenog objekta na lokaciji/lokacijama za koje se konkuriše (prilaže učesnik koji je za korisnika lokacije određen na prethodnom Konkursu);
 6. Dokaz da je lice sa invaliditetom u radnom odnosu kod učesnika konkursa, odnosno rešenje nadležnog organa kojim se utvrđuje stepen invaliditeta ili IOSI obrazac – Izveštaj o izvršenju obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
 7. Finansijski izveštaj (bilans uspeha) za 2021. godinu.

Uz prijavu na Konkurs fizička lica podnose:

 1. Dokaz o uplati naknade za preuzimanje konkursne dokumentacije;
 2. Rešenje, odnosno rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije o registraciji za obavljanje delatnosti koja je određena za lokaciju za koju se konkuriše, počev od momenta registracije privrednog subjekta do dana objave Konkursa;
 3. fotokopiju/izvod iz lične karte;
 4. Potvrdu o izvršenoj registraciji za poreski identifikacioni broj;
 5. Potvrdu osnovnog suda u Beogradu da protiv tog lica nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica, odnosno da nije pokrenut krivični postupak pred Prvim, Drugim i Trećim osnovnim sudom u Beogradu i Višim sudom u Beogradu;
 6. Odobrenje nadležnog organa za zauzeće javne površine, odnosno za postavljanje privremenog objekta na lokaciji/lokacijama za koje se konkuriše (prilaže učesnik koji je za korisnika lokacije određen na prethodnom Konkursu);
 7. Dokaz da je lice sa invaliditetom u radnom odnosu kod učesnika konkursa, odnosno rešenje nadležnog organa kojim se utvrđuje stepen invaliditeta i IOSI obrazac – Izveštaj o izvršenju obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
 8. Finansijski izveštaj (bilans uspeha) ili Potvrdu o ostvarenom prometu preko računa iz banke, za 2021. godinu.

Privremeni objekti postavljaju se u periodu važenja Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje Gradske opštine Stari grad koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“, broj 114/22 od 27.12.2022. godine, odnosno do 04.01.2028. godine.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Po završenom konkursu učesnik konkursa ima pravo prigovora na Odluku Komisije o određivanju korisnika lokacija za postavljanje privremenih objekata na području opštine Stari grad, u roku od 8 dana od dana prijema odluke Komisije. Prigovor se podnosi Veću Gradske opštine Stari grad.

Uvid u grafički prilog Plana može se izvršiti svakog radnog dana od 10 do 13 časova na petom spratu zgrade Uprave gradske opštine Stari grad, kancelarija 99, Makedonska broj 42, Beograd.

LOKACIJE I OBJEKTI:

Lokacije koje su bile predviđene prethodnim Planom postavljanja privremenih objekata na području Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 94/16) označene kao:

Lokacija 1.         

Ulica Kneza Mihaila na uglu sa Sremskom ulicom,

ispred zgrade br. 1,  do ograde ulaza u podzemni pešački prolaz.

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 2.

Ulica Obilićev venac, pored zgrade br. 16, desno od

stepeništa ka ulici Maršala Birjuzova, ispred garaže “Parking servis”.

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 40.       

Zmaj Jovina ulica, ispred zgrade br. 17,

pored ulaza u poštu prema ulici Vase Čarapića.

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 41.

Čika Ljubina ulica,

naspram zgrade br. 19, „Servantes centar”

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 4.

Prizrenska ulica, preko puta hotela “Balkan”,

desno od pešačkog prelaza

Objekat 1 – kiosk “NBK 15 S-A“ Pb = 6,5 m2

Lokacija 5.

Vlajkovićeva ulica na uglu sa Trgom Nikole Pašića, p

rema parku kod zgrade Doma Narodne skupštine

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 6.

Vlajkovićeva ulica na uglu sa Kosovskom ulicom,

prema parku kod zgrade Doma Narodne skupštine

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 7.

Kosovska ulica, ka uglu sa Takovskom ulicom,

prema parku kod zgrade Narodne skupštine

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 8.

Makedonska ulica na uglu sa Dečanskom ulicom,

ispred zgrade “Doma omladine”,

Objekat 1 – kiosk “NBK 15 S-A“ Pb = 6,5 m2

Lokacija 9.

Dečanska ulica na uglu sa Nušićevom ulicom,

do ograde ulaza u podzemni pešački prolaz

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“ Pb = 8,5m²

Lokacija 10.

Makedonska ulica, ispred zgrade “Politika”,

ka ulazu na parking

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 11.

Ulica kneza Miloša, ispred zgrade br. 12,

na uglu sa ulicom Kralja Milana

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 12.

Trg Nikole Pašića, preko puta Doma Narodne skupštine Srbije,

u zaleđu stajališta GSP-a

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“ Pb = 8,5m²

Lokacija 13.

Ulica kneza Miloša, ispred zgrade br. 25,

ka uglu sa ulicom kralja Milana

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb = 6,5m²

Lokacija 14.

Ulica Topličin venac, ispred zgrade br. 14, na uglu sa

Pop Lukinom ulicom

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 15.

Terazije, ispred zgrade br. 17,

uz zadnju stranu ulaza u podzemni pešački prolaz

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 16.

Terazije, ispred zgrade br. 27,

uz prednju stranu ulaza u podzemni pešački prolaz

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 17.

Francuska ulica na uglu sa ulicom Braće Jugovića,

ispred zgrade br. 5

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb = 6,5m²

Lokacija 18.

Bulevar Despota Stefana, ispred zgrade br. 12,

na uglu sa Skadarskom ulicom

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 19.

Palmotićeva ulica, ispred zgrade br. 12,

prema Svetogorskoj ulici

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb = 6,5m²

 Lokacija 23.

Ulica Džordža Vašingtona, ispred pijace “Skadarlija”,

desno od tramvajskog stajališta gledano iz ulice Džordža Vašingtona

Objekat 1 – kiosk „NBK 15“  Pb=10,5 m2

Lokacija 24.

Ulica Džordža Vašingtona, na uglu sa Drinčićevom ulicom,

ispred zgrade br. 1

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 25.

Ulica Džordža Vašingtona, na uglu sa Takovskom ulicom, kod škole “Vuk Karadžić”

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb = 6,5m²

Lokacija 26.

Venizelosova ulica, ispred zgrade br. 18,

na uglu sa ulicom Đorđa Jovanovića

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb = 6,5m²

Lokacija 27.

Ulica Gundulićev venac, ispred zgrade br. 35,

na uglu sa Ulicom Jelisavete Načić

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“ Pb = 8,5m²

Lokacija 32.

Ulica Obilićev venac na uglu sa Ulicom Kneza Mihaila,

ispred zgrade br. 32, RK „Beograd“

Objekat 1 – kiosk, „NBK 15“ Pb = 10,5m²

Lokacija 33.       

Studentski trg, bliže uglu ulica Studentski trg i

Vase Čarapića, uz zid Studentskog parka

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“ Pb = 8,5m²

Lokacija 34.

Ulica Tadeuša Košćuška, na delu između Dunavskog keja

i autobuske okretnice linije br. 24 i 79,

kod restorana “Pantarei” i JP SRPC “Milan Gale Muškatirović”

Objekat 1 – kiosk, „NBK 15“ Pb = 10,5m²

 Lokacija 35.

Bulevar despota Stefana,

stajalište JGS-a, ispred zgrade br. 54

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb =6,5m²

Lokacije koje nisu bile predviđene prethodnim Planom postavljanja privremenih objekata na području Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 94/16) označene kao:

Lokacija 3.

Plato Dr Zorana Đinđića, kod stajališta JGS-a

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 20.

Bulevar despota Stefana, ispred zgrade broj 45-47

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb= 6,5m²

Lokacija 21.

Ulica Džordža Vašingtona, ispred zgrade broj 15, ka Bulevaru despota Stefana

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb= 6,5m²

Lokacija 22.

Palmotićeva ulica,

kod zgrade Džordža Vašingtona broj 42

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 28.

Ulica Cara Dušana,

ispred zgrade broj 59A

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb= 6,5m²

Lokacija 29.

Ulica kralja Petra, ispred zgrade broj 82,

kod ulice Cara Dušana

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“ Pb = 8,5m²

Lokacija 30.

Ulica cara Dušana,

ispred zgrade broj 14

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb= 6,5m²

Lokacija 31.

Ulica cara Dušana, ispred zgrade broj 9,

do stajališta tramvaja broj 2 i 5

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 36.

Terazije, ispered zgrade broj 26,

između stajališta JGS-a i ulaza u podzemni prolaz

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“  Pb = 8,5m²

Lokacija 37.

Terazije, ispred zgrade broj 16, ispred hotela „Balkan“,

uz zadnju stranu ulaza u podzemni pešački prolaz

Objekat 1 – kiosk, „NBK 15“ Pb = 10,5m²

Lokacija 38.      

Ulica cara Dušana, plato između Skadarske i Cetinjske ulice

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“ Pb = 8,5m²

Lokacija 39.      

Ulica cara Lazara, kod Parka vojvode Vuka

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-B“ Pb = 8,5m²

Lokacija 42.

Plato kod Beton hale, kod pristaništa turističkih brodova

Objekat 1 – kiosk „NBK 15 S-A“ Pb =6,5m²