Odeljenje za budžet

Odeljenje za budžet i finansije vrši poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu i sprovođenje budžeta Gradske opštine, izradu nacrta i predloga budžeta, odluke o budžetu i završnog računa budžeta; izradu stručnih uputstava koja sadrže smernice kao osnov za izradu finansijskih planova budžetskih korisnika; izradu izveštaja o ostvarivanju javnih prihoda i izvršenju rashoda na nivou Gradske opštine; obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama, pripremu predloga odluka i drugih akata o upotrebi sredstava budžeta, stalne i tekuće budžetske rezerve; praćenje izvršenja finansijskih planova i programa poslovanja budžetskih korisnika, praćenje i bilansiranje sredstava neophodnih za isplatu plata, dodataka i naknada izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima, izveštavanje po zahtevima Grada i Republike, prađenje rada trezora, poslove kontrole i overave procedura za plaćanje i transfer sredstava sa konsolidovanog računa trezora, praćenje propisa iz oblasti finansijskog poslovanja i knjigovodstva, izradu elaborata, analiza, studija i programa, izradu periodičnih i završnih računa, stara se o usklađivanju dinamike priticanja, trošenja i plasiranja sredstava planiranja javnih nabavki.

Preuzmite obrasce ovog odeljenja OVDE

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

e – mail: budzet@starigrad.org.rs
telefon: 011/3225-515