Uprava Gradske opštine Stari grad

Uprava Gradske opštine Stari grad organizovana je kao jedinstvena služba koja ima organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova.

Uprava Gradske opštine kao jedinstvenom službom rukovodi načelnik koga postavlja Skupština na predlog predsednika Gradske opštine. Nadležnosti Uprave Gradske opštine Stari grad su priprema nacrta propisa i drugih akta koje donosi Skupština i predsednik Gradske opštine. Uprava izvršava odluke i druge akte Skupštine i predsednika Gradske opštine, rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u obavljanju poslova utvrđenih zakonom i Statutom grada, neposredno sprovodi propise Grada i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradskoj opštini. Uprava Gradske opštine Stari grad dostavlja izveštaj o svom radu predsedniku Gradske opštine, Veću i Skupštini Gradske opštine Stari grad.

Nadležnosti načelnika Uprave Gradske opštine Stari grad odnose se na postavljenje i razrešenje rukovodioca organizacionih jedinica u Upravi, donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave uz saglasnost predsednika Gradske opštine, rešavanje sukoba nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica. Načelnik ima nadležnosti u slučajevima izuzeća službenih lica u opštini, donošenju i potpisivanju akta donetih u upravnom postupku kada se odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih i postavljenih u Upravi Gradske opštine Stari grad.

ANDREJ BELINGAR, NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, rođen je 27. juna 1981. godine u Beogradu, gde je završio Prvu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Trenutno pohađa postdiplomske studije iz oblasti evropskih integracija – TEMPUS POGESTEI na Pravnom fakultetu. Od 2006. do 2008. radio je u advokatskoj kancelariji Višnjić, kao član tima odbrane generala Dragoljuba Ojdanića i Stojana Župljanina. U prethodna dva mandata, u periodu od 2012. do 2017. godine, obavljao je odgovornu dužnost člana Veća Gradske opštine Stari grad.

e-mail: abelingar@starigrad.org.rs

kontakt telefoni: 011/ 3221-114 i 3227-016

ODELJENJA, ODSECI I SLUŽBE UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: