Uprava Gradske opštine Stari grad

Uprava gradske opštine obrazuje se kao jedinstven organ za obavljanje poslova gradske opštine utvrđenih zakonom, Statutom grada Beograda i Statutom Gradske opštine Stari grad, kao i zakonom poverenih poslova državne uprave.
U postupku pred Upravom Gradske opštine kada se rešava o pravima, obavezama i ineresima građana i pravnih lica, odnosno preduzimaju upravne radnje, primenjuju se propisi o upravnom postupku.
Uprava gradske opštine dužna je da svim fizičkim i pravnim licima omogući jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa i odgovorna je za kvalitetno i efikasno vršenje poslova iz delokruga izvornih i poverenih nadležnosti i dužna je da strankama omogući brzo i delotvorno ostvarivanje prava, obaveza i pravnih interesa.
U okviru Uprave gradske opštine, kao jedinstvenog organa, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice i određuje se njihov delokrug rada, u skladu sa Statutom grada Beograda i Statutom Gradske opštine.
Upravom Gradske opštine, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Uprave gradske opštine, njega postavlja Veće gradske opštine, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.
Načelnik Uprave raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u Upravi gradske opštine; objedinjuje akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Uprave gradske opštine i isti dostavlja Veću gradske opštine na usvajanje; rešava sukobe nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica; rešava o izuzeću službenog lica u Upravi gradske opštine; donosi i potpisuje akta doneta u upravnom postupku i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Upravi gradske opštine; utvrđuje raspored radnog vremena u Upravi gradske opštine, uz saglasnost Veća gradske opštine i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim aktima Skupštine gradske opštine i po ovlašćenju Veća gradske opštine i predsednika Gradske opštine.

Vladimir Baćović, načelnik Uprave GO Stari grad, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Pravosudni ispit položio je 2002, a javnobeležnički ispit 2014. godine. Do polaganja pravosudnog ispita, radno iskustvo stekao je u advokatskoj kancelariji Žugić. Od oktobra 2002. do marta 2005. godine radio je u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Delta banke, a potom i Folks banke, na više odgovornih pozicija u vezi sa pravnim poslovima. Od decembra 2013. do jula 2014. godine bio je vršilac dužnosti generalnog direktora JKP „Infostan“. U avgustu 2014. godine imenovan je za javnog beležnika za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu, Gradska opština Rakovica.

REŠENJE O IZBORU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Nataša Gavrilović, zamenik načelnika Uprave GO Stari grad, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2013. godine. Bila je pripravnik u advokatskoj kancelariji advokata Ane Mrvaljević, a od novembra 2013. do juna 2014. godine radila je u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na pravnim poslovima, potom u Kabinetu ministra bez potrfelja zaduženog za vanredne situacije gde je do 2016. godine radila na pravnim poslovima analitičara u oblasti vanrednih situacija. Od novembra 2016. godine radila je u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. U periodu od 2017. do 2020. godine bila je član Komisije za Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufanansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave.

REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

kontakt telefoni: 011/ 3221-114 i 3227-016

ODELJENJA I SLUŽBE UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: