Uprava Gradske opštine Stari grad

Uprava gradske opštine obrazuje se kao jedinstven organ za obavljanje poslova gradske opštine utvrđenih zakonom, Statutom grada Beograda i Statutom Gradske opštine Stari grad, kao i zakonom poverenih poslova državne uprave.
U postupku pred Upravom Gradske opštine kada se rešava o pravima, obavezama i ineresima građana i pravnih lica, odnosno preduzimaju upravne radnje, primenjuju se propisi o upravnom postupku.
Uprava gradske opštine dužna je da svim fizičkim i pravnim licima omogući jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa i odgovorna je za kvalitetno i efikasno vršenje poslova iz delokruga izvornih i poverenih nadležnosti i dužna je da strankama omogući brzo i delotvorno ostvarivanje prava, obaveza i pravnih interesa.
U okviru Uprave gradske opštine, kao jedinstvenog organa, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice i određuje se njihov delokrug rada, u skladu sa Statutom grada Beograda i Statutom Gradske opštine.
Upravom Gradske opštine, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Uprave gradske opštine, njega postavlja Veće gradske opštine, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.
Načelnik Uprave raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u Upravi gradske opštine; objedinjuje akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Uprave gradske opštine i isti dostavlja Veću gradske opštine na usvajanje; rešava sukobe nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica; rešava o izuzeću službenog lica u Upravi gradske opštine; donosi i potpisuje akta doneta u upravnom postupku i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Upravi gradske opštine; utvrđuje raspored radnog vremena u Upravi gradske opštine, uz saglasnost Veća gradske opštine i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim aktima Skupštine gradske opštine i po ovlašćenju Veća gradske opštine i predsednika Gradske opštine.

ANDREJ BELINGAR, NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, rođen je 27. juna 1981. godine u Beogradu, gde je završio Prvu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Trenutno pohađa postdiplomske studije iz oblasti evropskih integracija – TEMPUS POGESTEI na Pravnom fakultetu. Od 2006. do 2008. radio je u advokatskoj kancelariji Višnjić, kao član tima odbrane generala Dragoljuba Ojdanića i Stojana Župljanina. U prethodna dva mandata, u periodu od 2012. do 2017. godine, obavljao je odgovornu dužnost člana Veća Gradske opštine Stari grad.

e-mail: abelingar@starigrad.org.rs
kontakt telefoni: 011/ 3221-114 i 3227-016

ODELJENJA I SLUŽBE UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: