STAROGRADSKA FONDACIJA – OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 63. i Priloga 3ž. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12,14/15 I 68/15), „Starogradska fondacija“, objavljuje:                       

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Naziv naručioca: „Starogradska fondacija“.
 2. Adresa naručioca: Makedonska broj 42, 11000 Beograd.
 3. Internet stranica naručioca: Naručilac će koristiti interet stranicu osnivača, Gradske opštine Stari grad: starigrad.org.rs
 4. Vrsta naručioca: Pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu nad čijim radom nadzor vrši organ lokalne samouprave – Gradska opština Stari grad kao deo teritorije grada Beograda.
 5. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti- po partijama, i to:

Prva partija- Usluga ishrane – restoran u Braničevskom okrugu u blizini Golubca;

Druga partija -Usluga ishrane – restoran u Braničevskom okrugu u blizini Požarevca;

Treća partija -Usluga ishrane – restoran na Paliću

6. Predmet javne nabavke: Usluge ishrane u vezi sa organizovanjem jednodnevnih izleta za penzionere.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom.

7. Cilj postupka: Zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem.

Trajanje okvirnog sporazuma je godinu dana od datuma stupanja na snagu ili i kraće od  navedenog perioda u slučaju utroška sredstava u iznosu procenjene vrednosti javne nabavke.

8. Datum objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda: 28.08.2019. godine.

9. Datum objavljivanja Obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda: 05.09.2019. godine.

 1. Razlog za produženje roka za podnošenje ponuda: Dana 05.09.2019. godine, potencijalni ponuđač je podneo zahtev za produženje roka za podnošenje ponuda.
 2. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Način podnošenja ponude:

Ponuda se podnosi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. Ponudu sa traženim dokazima o ispunjenosti uslova iz Konkursne dokumentacije, ponuđač dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, na adresu naručioca: „Starogradska fondacija“, ulica Makedonska broj 42, 11000 Beograd, sa napomenom: NE OTVARATIPONUDA USLUGE ISHRANE U VEZI SA ORGANIZOVANJEM JEDNODNEVNIH IZLETA ZA PENZIONERE, JAVNA NABAVKA BROJ JN U-2. – navesti broj partije.Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv, adresu i kontakt telefon ponuđača i lice za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 10.09.2019. godine do 10:00 časova.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je u pisarnici naručioca (Pisarnica osnivača Gradske opštine Stari grad, Beograd, Ul. Makedonska 42) primljena i overena zavodnim pečatom Opštine, zaključno sa 10.09.2019. godine, do 10:00 časova. Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja je primljena posle ovog roka.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija), po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Blagovremene ponude Komisija će otvoriti 10.09.2019. godine, sa početkom u 10:30 časova, u prostorijama Gradske opštine Stari grad, Beograd, ulica Makedonska broj 42, prvi sprat, kancelarija broj 17.

 1. Rok za donošenje odluke:

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni objavljivanjem odluke na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine Stari grad, u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

 1. Lice za kontakt: Irena Pašić, fondacija@starigrad.org.rs, tel: 0607680893.

KOMISIJA

 1. Slađana Đuričić, predsednik
 2. Tanja Vasilijević, član
 3. Iva Ćipranić, član