ADMINISTRATIVNA KOMISIJA

Administrativna komisija predlaže predsednika i članove radnih tela Skupštine Gradske opštine Stari grad, donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima odbornika, odnosno u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti odbornika i pravima po osnovu rada izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Skupštini Gradske opštine, predlaže izbor, imenovanje i određivanje članova organa i predstavnika Skupštine Gradske opštine u određenim organima, ukoliko nije predviđeno da ih neki drugi organ predlaže, vrši potvrđivanje mandata novoizabranim odbornicima po postupku predviđenim Odlukom o organizaciji i radu organa opštine za rad komisije za potvrđivanje mandata i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa odlukama Skupštine.

Predsednik komisije: Nikola Rodić, iz reda odbornika

Članovi:

  1. Boba Ilić, iz reda odbornika
  2. Luka Petrović, iz reda odbornika
  3. Nađa Orlić, iz reda građana
  4. Vukman Bošković, iz reda građana
  5. Miloš Paligorić, iz reda odbornika
  6. Ana Folgić, iz reda odbornika

Stručne poslove za potrebe radnog tela obavlja Odeljenje za skupštinske poslove i poslove veća i predsenika Uprave gradske opštine.