Služba za javne nabavke

Služba za javne nabavke obavlja poslove javnih nabavki (prikuplja informacije o potrebama Odeljenja i Službi za dobrima, uslugama i radovima, priprema predlog Plana javnih nabavki dobara, usluga i radova i Plana nabavki dobara, usluga i radova na koje se Zakon ne primenjuje za narednu godinu,

Priprema izmene i dopune Planova nabavki, objavljuje usvojene planove, izmene i dopune na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine,

Priprema odluke o pokretanju postupka, predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupaka javnih nabavki, priprema konkursne dokumentacije za javne nabavke, objavljuje pozive za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine,

Priprema izmene i dopune konkursne dokumentacije i iste objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine, priprema obaveštenje o produžetku roka za dostavu ponuda i isto objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine,

Priprema predloge o dodeli ugovora o javnoj nabavci i prihvatanju ponuda, objavljuje Odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine, priprema Ugovore i dostavlja ih na potpisivanje, priprema obaveštenje o zaključenom Ugovoru i isto objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine,

Vodi evidenciju zaključenih Ugovora o javnim nabavkama u otvorenim postupcima, pregovaračkim postupcima i postupcima male vrednosti, zbirnim podacima o ishodima javnih nabavki, evidenciju o obustavljenim i poništenim postupcima i o izvršenju Plana javnih nabavki i tromesečno dostavlja izveštaje Upravi za javne nabavke,

Obavlja poslove predviđene MM modulom programa SAP, unosi zaključene ugovore, predaje Odeljenju za budžet i finansije naloge za trebovanje materijala i osnovnih sredstava.