Predsednik Skupštine GO Stari grad

Skupština Gradske opštine na konstitutivnoj sednici bira predsednika Skupštine Gradske opštine iz reda odbornika, na četiri godine, tajnim glasanjem. Kandidata za predsednika Skupštine Gradske opštine može predložiti najmanje jedna trećina odbornika. Trećinu odbornika, u smislu odredaba Statuta, čini 19 odbornika.

Predsednik Skupštine Gradske opštine organizuje rad Skupštine Gradske opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, predlaže dnevni red, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine Gradske opštine, potpisuje akta Skupštine Gradske opštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i poslovnikom Skupštine Gradske opštine.

Predsedniku Skupštine Gradske opštine prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran podnošenjem ostavke, razrešenjem, ili prestankom mandata odbornika u slučajevima predviđenim zakonom.

Predsednik Skupštine Gradske opštine može biti na stalnom radu u Skupštini Gradske opštine.

DUŠAN PETRIĆ, PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

kontatkt telefoni: 011/3222-626 i 3222-627

elektronska pošta: dpetric@starigrad.org.rs

ZAMENICA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE

Predsednik Skupštine Gradske opštine ima zamenika koji se bira iz reda odbornika na isti način kao i predsednik Skupštine Gradske opštine. Predlaganje kandidata i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine može se vršiti istovremeno.

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine zamenjuje predsednika Skupštine Gradske opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

U slučaju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine pre isteka mandata, dužnost predsednika Skupštine Gradske opštine, do izbora novog, vrši zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine.

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine može podneti ostavku ili biti razrešen funkcije po postupku predviđenom za podnošenje ostavke, odnosno razrešenje predsednika Skupštine Gradske opštine.

NEVENA DODIĆ, ZAMENICA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

kontakt telefoni: 3225-791 i 3226-477

elektronska pošta: ndodic@starigrad.org.rs