Zamenik predsednika Gradske opštine Stari grad

Shodno Statutu Gradske opštine Stari grad predsednik Gradske opštine ima zamenika.

Zamenik predsednika Gradske opštine zamenjuje predsednika Gradske opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i obavlja i druge poslove i aktivnosti za koje se ukaže potreba i koje mu poveri predsednik Gradske opštine.

Kandidat za predsednika Gradske opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika Gradske opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština Gradske opštine na isti način kao predsednika Gradske opštine. (čl.67)

Zamenik predsednika Gradske opštine Stari grad je član Veća Gradske opštine Stari grad po funkciji (čl. 75)

UROŠ MARKOVIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, po zanimanju je diplomirani politikolog. Rođen je 1990. godine u Beogradu, gde je završio OŠ „Drinka Pavlović“ i Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka 2013. godine na politikološkom smeru. Trenutno se školuje na master studijama Javna uprava i lokalna samouprava na istom fakultetu. Pohađao je veliki broj seminara i edukacija u zemlji i inostranstvu iz oblasti ljudskih prava, socijaldmokratije i javnog nastupa. Radio je kao edukator iz oblasti pisanja praktičnih politika.

U dva mandata biran je za odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad – 2012. i 2016. godine.

telefoni: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016

e-mail: