NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

1. Kako se može dobiti „Starogradska kartica“ i koje programe i pogodnosti obuhvata?

„Starogradsku karticu“ može dobiti svaki građanin/ka koji ima prebivalište na teritoriji opštine Stari grad. Kartica se pruzima uz ličnu kartu u kancelariji Kontakt centra, u prizemlju opštinske zgrade, Makedonska 42. Svi građani koji poseduju karticu imaju pravo na popuste, a više informacija o ostvarivanju prava na popuste može se dobiti na LINKU.

Uz „Starogradsku karticu“ penzioneri imaju mogućnost da otputuju na izlete koje za njih organizuje opština, besplatnu kartu za Senior fest, kurseve engleskog jezika ili računara, kao i besplatne karte za pozorište.

2. Koja je procedura za formiranje stambenih zajednica?

Uputstvo o tome kako u tri koraka formirati stambenu zajednicu nalazi se na sajtu Gradske opštine Stari grad (link), koja je jedina opština koja je ovu vrstu usluge obezbedila svojim sugrađanima, a dodatnu pravnu pomoć i pitanja o novom Zakonu o stanovanju Starograđani mogu dobiti lično u kancelariji 43 na trećem spratu opštinske zgrade (Ulica Makedonska 42), putem mejl adrese stambenazajednica@starigrad.org.rs ili pozivom na brojeve telefona: 322-8-525 i 330-0-609.

3. Kako se mogu dobiti kese za pseći izmet, kao i šta je GOBUSTERS?

Kese za izmet kućnih ljubimaca mogu dobiti svi Starograđani, ali prethodno je potrebno proveriti da li ih još imaju u ulazu svojih zgrada.

GOBUSTERS je revorucionarna patrola koju čine dve mašine za čišćenje psećeg izmeta sa trotoara starogradskih ulica. Građani imaju mogućnost da prijave kritične tačke po pitanju psećeg izmeta pozivom opštinskom Kontakt centru na broj telefona 785-2-999.

GOBUSTERS patrolira ulicama Starog grada radnim danima prema planu rada, a po prijavama građana na teren izlaze sutradan.

4. Koje su cene izvoda u matičnoj službi?

Matična služba radi u okviru Sekretarijata za upravu Grada Beograda. Sve informacije mogu se dobiti u matičnoj službi Stari grad, Nušićeva 27, prvi sprat ili putem telefona 330-0-576 i 330-0-578. Izvodi koji stižu na kućnu adresu naručuju se na telefon 360-2-380.

Izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na domaćem obrascu je 440 dinara, uverenje o državljanstvu 800 dinara, dok je cena izvoda iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na međunarodnom obrascu 740 dinara.

Primer uplatnice:
Broj žiro računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 44-018
Svrha uplate: Republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije

5. Kako proveriti visinu poreza za fizička i pravna lica?

Porez na imovinu fizičkih lica može se proveriti u Upravi javnih prihoda Grada Beograda, ogranak Stari grad, četvrti sprat opštine, kancelarija 77, telefon 330-0-688.

Informacije o porezu na imovinu za pravna lica mogu se dobiti u Upravi javnih prihoda Grada Beograda, ogranak Stari grad, četvrti sprat opštine, kancelarija 80, telefon 330-0-542.

Sve ostale informacije u vezi poreza mogu se dobiti u Poreskoj upravi u Bulevaru despota Stefana 118, telefon 2057-906.

6. Kako pribaviti dozvole za bašte, reklame? Kako prijaviti manifestaciju? Kako prijaviti komunalne probleme?

Na sajtu GO Stari grad nalaze se potrebni obrasci za podnošenje zahteva za dobijanje rešenja za postavljanje reklama, kao i zahtevi za postavljanje bašti. Navedeni obrasci mogu se preuzeti i na pisarnici GO Stari grad. Na ovim obrascima je taksativno nabrojano šta je potrebno dostaviti od dokumentacije za izdavanje rešenja.

Manifestacije se prijavljuju preko pisarnice u slobodnoj formi, a mogu se prijaviti i putem mejla komunalne inspekcije: inspekcija@starigrad.org.rs

Komunalni problemi mogu se prijaviti u slobodnoj pisanoj formi preko pisarnice, putem mejla komunalne inspekcije: inspekcija@starigrad.org.rs ili putem internet aplikacije Građanin inspektor koja se nalazi na sajtu GO Stari grad.

7. Kako prijaviti građevinske radove?

Za sve radove koji se prijavljuju Odeljenju za građevinske poslove, zahtevi moraju da se podnesu elektrosnkim putem preko sajta Agencije za privredne registre (APR) – građevinske dozvole, pristup centralnom informacionom sistemu, pri čemu link postoji i na internet stranici GO Stari grad. U zavisnosti od vrste i obima planiranih radova, podnosi se adekvatan elektronski zahtev, uz koji se prilaže odgovarajuća tehnička dokumentacija i pravni osnov, sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

8. Kako se može prijaviti na konkurs „Zajedno za vašu zgradu“ i za koju visinu sredstava?

Da biste se prijavili na konkurs „Zajedno za vašu zgradu“ potrebno je da pratite sajt opštine Stari grad i da budete u toku kada konkurs bude raspisan. Konkurs uvek sadrži sve potrebne informacije i uslove za prijavu, tako da odmah možete saznati i šta vam je potrebno od dokumentacije.

Na četvrti konkurs u okviru projekta „Zajedno za vašu zgradu” prijavilo se 725 zgrada, a GO Stari grad je u aprilu 2016. godine objavila spisak skupština i saveta zgrada kojima su odobrena sredstva. Rezultati konkursa su i dalje važeći, a zgradama će novac biti isplaćen čim se za to steknu uslovi.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju vam je i telefon Kontakt centra 785-2-999. Radno vreme je od 8 do 16 časova.

9. LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE – primena od 01.01.2018.

Odluka o lokalnim administrativnim taksama („Službeni list grada Beograda“, broj 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 i 67/17)

TAKSENA TARIFA

ZAHTEV, MOLBA, PREDLOG, PRIJAVA, DRUGI PODNESAK (Tarifni broj 1.) – 310
PRAVNI LEKOVI-žalba (Tarifni broj 2.) – 456
VANREDNI PRAVNI LEK (Tarifni broj 2.) – 2.663
OPOMENA ZA TAKSU (Tarifni broj 3.) – 269
IZDAVANJE UVERENJA I POTVRDA (Tarifni broj 3.) – 310

PREPIS AKTA I RAZGLEDANJE SPISA KOD ORGANA I ORGANIZACIONIH JEDINICA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE (Tarifni broj 10.)
tačka 1. za prepis akta, odnosno spisa, po polutabaku originala – 404
tačka 2. za razgledanje spisa kod organa odnosno organizacione jedinice, za svaki započeti sat po – 360

ZA SPISE I RADNJE KOJE DONOSE ORGANI I ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVA GRADSKIH OPŠTINA (Tarifni broj 11.)
tačka 2. uverenje o posebnim delovima objekta – stanova a) za jedan stan – 268
b) od dva do deset stanova – 750
v) preko deset stanova – 1.501
tačka 3. uverenje o posebnim delovima objekta – garaža ili garažnih mesta ili poslovnog prostora
a) za jednu garažu ili garažno mesto ili poslovni prostor (lokal) – 247
b) od dve do deset garaža ili garažnih mesta ili poslovnih prostora (lokala)  – 685
v) preko deset garaža ili garažnih mesta ili poslovnih prostora (lokala) – 1.432
g) za celokupan poslovni prostor za poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade, privredne objekte, objekte kulture, sporta i rekreacije – 2.783
tačka 4. rešenje o iseljenju bespravno useljenih lica – 2.789
tačka 5. uvođenje u posed fizičkih lica (po zahtevu stranke) – 697
tačka 6. rešenje o postavljanju privremenih objekata – 6.434
tačka 7. rešenje o privremenom zauzeću javnih površina (tezge i drugi pokretni privremeni objekti) – 2.145
tačka 8. rešenje o postavljanju objekta za oglašavanje odnosno oglasnog sredstva – 3.540
tačka 9. rešenje o privremenom zauzeću javnih površina (bašte, zabavni parkovi, cirkusi i slično) – 9.171
tačka 10. rešenje o seči i orezivanju stabala
Napomena: taksa za rešenje ne plaća se kada se radi o zahtevu za seču ili orezivanje stabala na javnoj zelenoj površini – 429

GRADSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE – Za poslove davanja saglasnosti iz tarifnog broja 5. tač. 7. i 8., koje su uslov za donošenje rešenja od strane Uprave gradske opštine, taksu naplaćuje uprava gradske opštine na propisani uplatni račun Gradske administrativne takse:
broj 840-742241843-03, u pozivu na broj: model 97, a u nastavku: 27-501-08.
tačka 7. saglasnost za zauzeće javne površine zbog postavljanja privremenih i povremenih objekata – 3.955
tačka 8. potvrda na izdatu saglasnost za zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekta – 2.595

1. ŽIRO RAČUN BROJ: 840-742251843-73
Svrha uplate: LOKALNA ADMINISTRATIVNA TAKSA
Korisnik: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
Uplatiti iznos od: _________________ dinara
Poziv na broj: 97 44-018

2. ZAHTEV ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA IZNOS:
zahtev 310,00 dinara
rešenje 518,00 dinara
ŽIRO RAČUN BROJ: 840-742241843-03
Svrha uplate: GRADSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA
Korisnik: SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE GRADA BEOGRADA
Uplatiti iznos od: _________________ dinara
Poziv na broj: 29-501-33018

10. REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE – primena od 01.07.2018.

Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din. izn., 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din. izn., 45/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – usklađeni din. izn., 61/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018-ispravka i 50/2018 – usklađeni din. izn.)

1. ZAHTEV, MOLBA, PREDLOG, PRIJAVA, DRUGI PODNESAK …………. 310,00 din.
(Tarifni broj 1.)

2. PRAVNI LEKOVI (žalba) …………………………………………………………470,00 din.
(Tarifni broj 6.)

4. OPOMENA ZA TAKSU …………………………………………………………………270,00 din.
(Tarifni broj 18.)

5. VANREDNI PRAVNI LEK ……………………………………………………….2.700,00 din.
(Tarifni broj 8.)

6. REŠENJE ………………………………………………………………………….. 530,00 din.
(Tarifni broj 9.)

6. UVERENJE, POTVRDA ……………………………………………………………….. 310,00 din.
(Tarifni broj 11.)

7. RAZGLEDANJE SPISA kod organa, za svaki započeti sat po ……….360,00 din.
(Tarifni broj 15.)

8. REŠENJE koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova
kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, i to:
1) za objekat kategorije A …………………………………………………………… 460,00 din.
2) za objekat kategorije B ……………………………………………………….. 3.640,00 din.
(Tarifni broj 165. stav 1. tačka 1. i 2.)

9. REŠENJE kojim se odobrava upotreba objekta
1) za objekat kategorije A ……………………………………………………….. 1.820,00 din.
2) za objekat kategorije B ……………………………………………………….. 9.110,00 din.
(Tarifni broj 170. stav 1. tačka 1. i 2.)

10. za POTVRDU nadležnog organa o prijavi radova u skladu
sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za
izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, i to:
1) za objekat kategorije A …………………………………………………………… 910,00 din.
2)za objekat kategorije B …………………………………………………………. 4.550,00 din.
(Tarifni broj 171a. stav 1. tačka 1. i 2.)

UPLATA NA:
ŽIRO RAČUN BROJ:
840-742221843-57
Svrha uplate: REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA
Korisnik: BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE
Uplatiti iznos od: _________________ dinara
Poziv na broj: 97 44-018