Interni propisi

Politika upravljanja ljudskim resursima u Upravi gradske opštine Stari grad 05. 09. 2017.
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u GO Stari grad 30.05.2017.

Skupština

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite
Odluka o načinu finansiranja programa fizičkih i pravnih lica sa izmenama
Odluka o finansiranju aktivnosti korisnika budžeta sa izmenama
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015 sa izmenama
Odluka o upotrebi grba – prečišćen tekst 2013 sa izmenama
Odluka o sticanju, raspolaganju i korišćenju stanova sa izmenama
Odluka o pravobranilaštvu Gradske opštine Stari grad 2015
Izmene i dopune odluke o organizaciji uprave
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2014 godinu
Odluka o regulisanju starog duga zakupca
Odluka o završnom računu budžeta za 2014 godinu
Odluka o promeni odluke o osnivanju JP PS
Odluka o promeni odluke o osnivanju JP MGM
Izmena odluke o osnivanju UK parobrod
Odluka o određivanju visine zakupa
Odluka o javnom pravobranilaštvu
Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad
Poslovnik Skupštine Gradske opštine Stari grad
Odluka o obrazovanju ogranka JP SRPC Milan Gale Muškatirović
Odluka o osnivanju JP MGM
Odluka o osnivanju UK – Parobrod
Statut Gradske opštine Stari grad
Oluka o naknadama, platama i drugim primanjima odbornika i platama izabranih i imenovanih – prečišćen tekst
Odluka o načinu i postupku davanja u zakup JP poslovni prostor

Predsednik

Uputstvo za procedure plaćanja i transfera sredstava

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Stari grad

Izmene Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad 06.01.2017.
Izmene Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad 08.10.2016.
Izmene Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad 06.01.2016.
Poslovnik Skupštine Gradske opštine Stari grad

Odluka o organizaciji uprave

Sistematizacija 08.09.2018
Sistematizacija 08.09.2018
Sistematizacija 08.09.2018
Izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 04.05.2018.
Izmene i dopune Pravilnika o korišćenju prostorija GO Stari grad
Izmene i dopune cenovnika o korišćenju prostorija GO Stari grad
Izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 21.10.2017.
Izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 04.07.2017.
Izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 27.01.2017.
Izmena Odluke o organizaciji Uprave 16.07.2016.
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 2016.
Izmena Odluke o organizaciji Uprave 29.04.2016.
Izmene odluke o organizaciji Uprave 24.06.2014.
Odluka o organizaciji Uprave – prečišćen tekst 2014.
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Go Stari grad
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
Pravilnik o uređivanju postupka javne nabavke u Gradskoj opštini Stari grad
Pravilnik o radu službe pružanja pravne pomoći
Pravilnik o korišćenju prostorija

Priručnik za komunikaciju

Priručnik za komunikaciju

Statut GO Stari grad

Odluka o izmenama i dopunama Statuta_02.11.2017.
Statut Gradske opštine Stari grad 2014. sa izmenama

Odluka o budžetu

I Rebalans budžeta
Odluka o budžetu za 2018. godinu
V Rebalans budžeta
Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2017.godine
IV Rebalans budžeta
III Rebalans budžeta
II Rebalans budžeta
I Rebalans budžeta
Odluka o budžetu za 2017. godinu

Strategije, planovi i programi

Lokalni akcioni plan za mlade GO Stari grad 2017. – 2021.
Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Stari grad
Sport
Savet za ekologiju
Program unapređenja socijalne zaštite
Kultura
Kancelarija za mlade