ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

 Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-98/2020 – 17.12.2020. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

  ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

       за 21.12.2020. године (понедељак) у 16.00 сати

    ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

     За ову седницу предлажем следећи

  ДНЕВНИ РЕД 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
  2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
  4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ИМЕНА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“
  9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „СТАРИ ГРАД“ ЗА 2019. ГОДИНУ
  10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК „СТАРИ ГРАД“ ЗА 2020. ГОДИНУ

ДОПУНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТАЧКЕ 9. И 10:

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УК СТАРИ ГРАД” ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА УК СТАРИ ГРАД” О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УК СТАРИ ГРАД” О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УК СТАРИ ГРАД” ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УК СТАРИ ГРАД” ЗА 2020.ГОДИНУ

 

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 5. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 15.10.2020. године, предлози уз тачке Дневног реда, изузев прилога уз тачке 9. и 10. за који се увид може извршити на интернет презентацији, као и за предлог за тачку 1. који се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Ради информисања одборницима се доставља Извештај о извршењу буџета за период јануар – септембар 2020. године.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић