Документи

Изјава о прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција
Решење о овлашћеним службеним лицима за вођење поступка, предузимање појединих радњи и одлучивање у управној ствари