Документи

Изјава о прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

Решење о овлашћеним службеним лицима за вођење поступка, предузимање појединих радњи и одлучивање у управној ствари

Решење лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

Решење о постављању привременог заступника   КП 22/1 и 22/45 КО Стари град

Решење о одбацивању жалбе бр. 360-871/2023

Решење Одељења за имовинско-правне и стамбене послове IV/16 Број 465-2023 од 10.04.2024.године,