Документи

Изјава о прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

Решење о овлашћеним службеним лицима за вођење поступка, предузимање појединих радњи и одлучивање у управној ствари

Решење лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја