Одељењe за грађевинске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за грађевинске послове обавља послове који се односе на: доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 1.500m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, као и у поступцима озакоњења објеката до 400m2 бруто развијене грађевинске површине; издавање потврда пријаве радова по издатом одобрењу за извођење радова; издавање решења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола; евидентирање пријаве на текућем одржавању објекта; издавање одобрења за извођење радова услед промена насталих у току извођења радова, односно промене инвеститора; издавање употребне дозволе; издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води евиденција у Одељењу; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

У Одељењу за грађевинске послове образују се уже унутрашње организационе јединице, и то:

 1. Одсек за управноправне послове,
 2. Одсек за грађевинске послове.

 

Контакт телефони: 011/3222-209 и 011/ 3226-617

Електронска пошта: gradjevinsko@starigrad.org.rs

Преузмите обрасце Одељења овде

 

ПРИЛОГ:

 1. Систем за подношење електронских захтева у оквиру обједињене процедуре (приступ, упутства, накнаде, питања и одговори)
 2. Завод за заштиту споменика културе града Београда – претрага културних добара
 3. Републички завод за заштиту споменика културе – Београд – претрага непокретних културних добара
 4. Урбанистички завод Београда – апликација за преглед важећих урбанистичких планова грађевинског подручја града Београда
 5. Сајт града Београда – подаци о актуелним темама (обавештења о раним јавним увидима и јавним увидима везано за доношење, као и измене и допуне важећих урбанистичких планова и др.)
 6. Републички геодетски завод – увид у катастар непокретности-јавни приступ
 7. ГеоСрбија – Национална инфраструктура геопросторних података
 8. Историјски архив Београда – преглед расположиве архивске грађе
 9. Oдељење за грађевинске послове – Таксене тарифе