Одељење за општу управу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одељење за општу управу обавља послове у вези ажурирања јединственог бирачког списка; послове  организовања послова из области управљања људским ресурсима; праћење и обавештавање запослених о примени прописа из области радних односа; израду нацрта решења и других појединачних аката; анализу и контролу описа послова радног места и њихово правилно разврставање у звања и врсте; припрему интерних и јавних конкурса за попуну радних места и учествовање у њиховом спровођењу; израду нацрта кадровског плана; учествовање у доношењу решења о оцењивању и напредовању службеника; организовање послова у вези стручног усавршавања службеника; процену ефеката спроведених обука и анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника; припрему предлога годишњег програма стручног усавршавања службеника у сарадњи са другим унутрашњим организационим јединицама; вођење и успостављање кадровске евиденције запослених и осталих послова од значаја за каријерни развој службеника; вођење персоналних досијеа свих запослених у Управи; послове бироа за нађене ствари на територији града Београда; послове за одбрамбене припреме, заштиту тајних података, ванредне ситуације, безбедност и здравље на раду, ППЗ и самозаштитну делатност; обављање послова контроле уласка и изласка лица и возила из зграде градске општине и старање о безбедности имовине и лица која бораве у згради градске општине; старање о одржавању зграде, исправности свих уређаја и опреме у згради и просторија ван седишта градске општине; управљање и коришћење моторних возила градске општине; сарадњу Одељења са осталим унутрашњим организационим јединицама у Управи, у циљу ефикаснијег рада Управе и унапређења информационог система градске општине; сагледавање потреба и предлагање правца развоја информационог система; учествовање у изради анализа, информација, упутстава оперативних програма, развоја информационог система градске општине и дефинисање пројектних и програмских задатака; вршење контроле и верификацију извршених пројектних задатака; спровођење анализе информатичке инфраструктуре и дефинисања пројектних задатака за њен редован развој, одржавање и рад; пројектовање модела интеграције рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; пројектовање модела интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и др; пројектовање модела интеграције информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; пројектовање модела заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса података; спровођење тeстирања инфраструктурних целина по процесима; давање предлога за израду стратегије развоја и имплементацију е-Управе; припрему мере за развој и унапређење електронске управе; сарадњу са надлежним органима и институцијама задуженим за увођење е-Управе на свим нивоима и спроводи мере неопходне за припрему постојећег информационог система за интеграцију е-Управе у целини и на свим нивоима; обављање послова техничког одржавања рачунарске опреме; праћење развоја и достигнућа информатике путем стручне литературе и др.; послове управљања документима и архиве; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

У Одељењу за општу управу образују се уже унутрашње организационе јединице, и то:

  1. Одсек за управљање документима,
  2. Одсек за опште послове,
  3. Одсек за људске ресурсе,
  4. Одсек за информационе технологије и е-управу,
  5. Група послова самозаштите и обезбеђења и ППЗ.

 

Контакт телефони: 011/3220-314

Електронска пошта: opstauprava@starigrad.org.rs