Обрасци

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Од документације приложити:

  • копију Уговора и
  • правни основ за издавање потврде уколико подносилац захтева није лице које је потписник Уговора о откупу)
  • При подношењу захтева потребно је извршити уплату локалне административне таксе у износу од 330,00 динара на рачун број 840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018, прималац: буџет ГО Стари град
  • приликом преузимања Потврде потребно је извршити уплату још једне  локалне административне таксе у износу од 330,00 динара на рачун број 840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018, прималац: буџет ГО Стари град

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ , ОД 15. СЕПТЕМБРА ДО 15. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ

  1.  Захтев за привремено прикључење за физичка лица 
  2. Захтев за привремено прикључење за стамбену заједницу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

 

  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА