Обрасци

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА

 Захтев за бесплатну правну помоћ – екстерни образац

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

СГ III П 01-12 – Захтев за коришћење просторија
СГ III П 01-01 – Захтев за доделу средстава
СГ III П 01-03 – Захтев за издавање потврде о исплати откупне цене стана (уз захтев
СГ III П 01-14 – Захтев за пренос средстава

Од документације приложити:

  • копију Уговора и
  • правни основ за издавање потврде уколико подносилац захтева није лице које је потписник Уговора о откупу)
  • При подношењу захтева потребно је извршити уплату локалне административне таксе у износу од 320,00 динара на рачун број 840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018, прималац: буџет ГО Стари град
  • приликом преузимања Потврде потребно је извршити уплату још једне  локалне административне таксе у износу од 320,00 динара на рачун број 840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018, прималац: буџет ГО Стари град

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

СГ IV П 01-06 – Захтев за измену уговора о откупу стана
СГ IV П 01-10 – Захтев за разгледање-фотокопирање активних списа
СГ IV П 01-16 – Пријава за регистрацију стамбене заједнице
СГ IV П 01-17 – Додатак пријави за регистрацију Стамбене заједнице
СГ IV П 01-23 – Пријава за ажурирање података који се евидентирају у регистру СЗ
СГ IV П 01-25 – Захтев за издавање потврде о регистрацији СЗ
СГ IV П 01-27 – Захтев за исељење бесправно усељених лица

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

СГ VI П 01-04 – Захтев за клаузулу правноснажности
СГ VI П 01-06 – Захтев за разгледање-фотокопирање списа
СГ VI П 01-16 – Захтев за издавање уверења-спецификација
СГ VI П 01-21 – Захтев за издавање обавештења о видљивости објекта на сателитском снимку

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

СГ VII П 01-25-Захтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање
СГ VII П 01-26-Захтев за издавање одобрења за постављање баште – нова башта
СГ VII П 01-27-Захтев за издавање одобрења за поновно постављање баште
СГ VII П 01-45-Захтев за одобрење-продаја робе и пружање услуга ван продајног објекта
СГ VII П 01-86-Захтев о одобрењу истоветно средство за оглашавање

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА

СГ VIII П 01-01 – Захтев за издавање уверења о просечним приходима домаћинства
СГ VIII П 01-02 – Захтев за издавање уверења о статусу предузетника
СГ VIII П 01-03 – Уверење о подацима из регистра
СГ VIII П 01-04 – Захтев за признавање права на инвалидски додатак незапосленог РВИ
СГ VIII П 01-05 – Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
СГ VIII П 01-06 – Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
СГ VIII П 01-07 – Захтев за медицинско техничка помагала
СГ VIII П 01-08 – Захтев за накнаду погребних трошкова умрлог носиоца Партизанске споменице 1941
СГ VIII П 01-09 – Захтев за једнократну помоћ у случају смрти корисника МНВ
СГ VIII П 01-10 – Захтев за признавање својства РВИ, МВИ и ЦИР
СГ VIII П 01-11 -Захтев за права на додатак за негу
СГ VIII П 01-12 – Захтев за признавање права на ортопедски додатак ВИ и ЦИР
СГ VIII П 01-13 – Захтев за признавање права на породични додатак
СГ VIII П 01-14 – Захтев за признавање права на инвалидски додатак РВИ у радном односу
СГ VIII П 01-15 – Захтев за повећање процента инвалидитета ВИ и ЦИР
СГ VIII П 01-16 – Захтев за месечно новчано примање
СГ VIII П 01-17 – Захтев за признавање права на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила
СГ VIII П 01-18 – Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција
СГ VIII П 01-19 – Захтев за признавање права на ИД РВИ који је навршио 65 година живота
СГ VIII П 01-20 – Захтев за признавање права на повлашћену и бесплатну вожњу
СГ VIII П 01-21 – Захтев за утврђивање статуса борца