Секретар Скупштине Градске општине Стари град

ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине Стари град има секретара Скупштине Градске општине који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине Градске општине се поставља, на предлог председника Скупштине Градске општине, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника, на четири године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стучним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина Градске општине може, на предлог председника Скупштине Градске општине, разрешити секретара Скупштине Градске општине и пре истека мандата.

Скупштина може да има заменика секретара Скупштине, кога поставља Скупштина, већином гласова присутних одборника на предлог Председника Скупштине, на период од 4 године (Члан 40. Закона о локалној самоуправи).

За заменика секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Крсто Благојевић, СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Дипломирани правник, рођен је 1975. године. Од 1997. године радио је у Служби за скупштинске послове и прописе Градске управе града Београда, на пословима организације седница Скупштине града и Градског већа. У периоду од 1999. до 2003. године радио је у градском Секретаријату за социјалну и дечију заштиту, на пословима остваривања права из области социјалне заштите, а од 2003. до 2005. био је запослен у Секретаријату за управу, на пословима личних стања грађана (изборна права и ажурирање бирачког списка).

Наредних пет година, од 2005. до 2010, био је начелник у Одељењу за канцеларијско пословање Градске управе, док је од 2010. до 2013. године радио у Секретаријату за управу, Сектор за управу и аналитику ГУ града Београда, на студијско-аналитичким и нормативним пословима организације и рада Градске управе, утврђивања стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе, рационализацији њене структуре и поједностављивању административних процедура коришћењем савремених метода и технологија, припреми нацрта Одлуке о Градској управи, на пословима хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица Европске уније.

У периоду од јула 2013. до до фебруара 2016. године радио је на пословима инспектора за заштиту животне средине, а од 2016. радио је као туристички инспектор. Ожењен је и отац двоје деце.

електронска пошта: kblagojevic@starigrad.bg.ls.gov.rs

 

Михајло Јевтић, ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Дипломирани правник, рођен је 1990. године. Правни факултет Универзитета у Београду уписао је 2009. године и исти завршио у року. Током студија био је члан Правне клинике за кривично право која се бави пружањем бесплатне правне помоћи клијентима слабијег имовног стања, клијентима који долазе из маргинализованих група, као и студентима Универзитета у Београду. Добитник је више награда и признања попут стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја, једнократних новчаних накнада као и похвалница за најбоље студенте Правног факултета Универзитета у Београду.

У периоду од 2014. до 2020. године радио је у Градској управи града Београда – Секретаријату за социјалну заштиту, у Одељењу за правне послове и послове јавних набавки. Поред наведеног, обављао је и функцију председника Управног одбора Градског центра за социјални рад у Београду, члана школског одбора ОШ „Вук Караџић“, члана Општинске изборне комисије Градске општине Стари град, као и секретара Првостепене комисије РФПИО за вештачење здравственог стања детета ради посебне неге детета.

Има положен државни стручни испит и испит за службеника за јавне набавке.

електронска пошта: mjevtic@starigrad.bg.ls.gov.rs

контакт телефони: 011/3300-515, 011/3225-791, 011/3226-476