Интерни прописи

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Пословник о раду Већа градске општине

Правила заштите од пожара Градске општине Стари град

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности за штету запослених у Управи градске општине Стари град

Правилник o платама, накнадама и другим примањима запослених (трећи прећишћен текст -20.6.2022)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској општини Стари град

Правилник о финансирању програма у области спорта

Правилник о категоризацији организација у области спорта са територије Градске општине Стари град

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској општини Стари град

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Измене и допуне Правилника (број 020-3-184/15 од 31.03.2015.)

Правилник о коришћењу службених возила Градске општине Стари град и потрошњи горива

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

Правилник о коришћењу просторија Градске општине Стари град

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Упутство за процедуре плаћања и трансфера средстава са консолидованог рачуна трезора Градске општине Стари град

Упутство за вођење евиденције о средствима у буџету Градске општине Стари град која су резервисана, односно за која је створена финансијска обавеза Градске општине Стари град

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Градске општине Стари град

Политика управљања људским ресурсима у Градској општини Стари град

Листа категорија регистратурског материјала с роковима чувања органа Градске општине Стари град

Упутство за требовање и издавање канцеларијског материјала
Измена Упутства (број 020-2-68/18 од 17.10.2018.)

Правилник о заштити података o личности у управи Градске општине Стари град

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА

СТРАТЕГИЈЕ, ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Одлука о измени Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности

Савет за родну равноправност

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана јавног здравља Градске општине Сзари град за период 2023. до 2026. године

Закључак о усвајању Плана јавног здравља Градске општине Стари град 2023-2026.г.

План јавног здравља Градске општине Сзари град за период 2023. до 2026. године