Интерни прописи

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Пословник о раду Већа градске општине
Измене и допуне Пословника (број 020-3-11/19 од 14.01.2019.)
Правила заштите од пожара Градске општине Стари град
Измене Правила (број 020-3-150/17 од 25.05.2017.)
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности за штету запослених у Управи градске општине Стари град
Измене и допуне Правилника (број 020-3-139/19 од 25.04.2019.)

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град 20.02.2020.

Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених у Градској општини Стари град – други пречишћен текст
Измене Правилника (број 020-3-279/19 од 29.08.2019.)
Измена и допуна Правилника (број 020-3-362/19 од 28.11.2019.)
Измене и допуне Правилника (број 020-3-150/2020 од 22.05.2020.)
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској општини Стари град
Правилник о финансирању програма у области спорта
Правилник о категоризацији организација у области спорта са територије Градске општине Стари град
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској општини Стари град
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Измене и допуне Правилника (број 020-3-184/15 од 31.03.2015.)
Правилник о коришћењу службених возила Градске општине Стари град и потрошњи горива
Измене Правилника (број 020-3-82/19 од 21.03.2019.)
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију
Измене и допуне Правилника (број 020-3-376/15 од 09.07.2015.)
Измене и допуне Правилника (број 020-3-138/19 од 25.04.2019.)
Измене Правилника (број 020-3-126/2020 од 01.04.2020.)
Правилник о коришћењу просторија Градске општине Стари град
Ценовник

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Упутство за процедуре плаћања и трансфера средстава са консолидованог рачуна трезора Градске општине Стари град
Упутство за вођење евиденције о средствима у буџету Градске општине Стари град која су резервисана, односно за која је створена финансијска обавеза Градске општине Стари град

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Градске општине Стари град
Политика управљања људским ресурсима у Градској општини Стари град
Листа категорија регистратурског материјала с роковима чувања органа Градске општине Стари град
Упутство за требовање и издавање канцеларијског материјала
Измена Упутства (број 020-2-68/18 од 17.10.2018.)

Правилник о заштити података o личности у управи Градске општине Стари град

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА
Пословник о раду Жалбене комисије Градске општине Стари град

Стратегије, планови и програми