Одлуке Скупштине општине

Статут Градске општине Стари град

Пословник Скупштине градске општине Стари град (пречишћен текст)

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2019. годину

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину

Одлука о буџету Градске општине Стари град зa 2021. годину

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2022. годину

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Одлука о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес

Одлука о употреби грба и заставе Градске општине Стари град

Одлука o организацији Управе градске општине Стари град (пречишћен текст)

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Стари град

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма удружења средствима из буџета Градске општине Стари град

Етички кодекс функционера Градске општине Стари град

Кодекс понашања службеника и намештеника у Градској општини Стари град

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Стари град

Одлука о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета

Одлука о заштитнику грађана у Градској општини Стари град

Одлука о изменама и другим примањима одборника у Скупштини ГО Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима ГО Стари град (Други пречишћен текст)

Одлукa о изменама и другим примањима одобрника у Скупштини ГО Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица – 17.11.2022

Стратегија управљања ризицима Градске општине Стари град

Одлука о јавним расправама

Одлука о пружању услуга правне помоћи у Градској општини Стари град

Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Стари град

Одлукa o додели награда и других јавних признања Градске општине Стари град

План јавног здравља Градске општине Стари град 2023-2026.г.

Локални акциони план за младе ГО Стари град за период 2024-2026

Одлука о измени Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности

Одлукa о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Стари град

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје Градске општине Стари град