МАТИЧНА СЛУЖБА

Матична служба Стари град – Секретаријат за Управу Града Београд – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Стари град)

ЈУМ: Јединствено управно место – шалтер сала Градске општине Стари град, Македонска 42, ради са странкама од 08,00 до 14,00 сати

ЕЛЕКТРОНСКО СЛАЊЕ ЗАХТЕВА МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ СТАРИ ГРАДлинк

Телефони:
Матична књига рођених: 011/ 658 – 9901;  011/ 658 – 9903
Матична књига умрлих:  011/ 658 – 9906
Матична књига венчаних: 011/ 658 – 9908
Пријем у држављанство: 011/ 658 – 9902, 011/ 658 – 9904, 011/ 658 – 9905
Уколико позивате из региона и иностранства за пријем у држављанство: +38111658 – 9902, +38111658 – 9904, +38111658 – 9905
Дописи и пошта: 011/ 658 – 9907

Начелник Матичне службе Стари град011/658 -9900
Eлектонска поштаmaticaristarigrad@beograd.gov.rs

 

 • Извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу је 450 динара
 • Изводи из матичних књига на обрасцу намењеном иностранству износи 760 динара
 • Уверења из матичних књига 820 динара
 • Уверење о слободном брачном стању 1270 динара
 • Накнадни упис чињенице смрти, промена личног имена и закључење брака преко пуномоћника 490 динара
 • Захтев 330 динара
 • Жалба 490 динара
 • Ванредни правни лек  2 880 динара
 • Решење  570 динара
 • Уверење 330 динара
 • Разгледање списа за сваки започети са 380 динара

Пример уплатнице:

Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 44-018
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије